+

Klima šumskih i urbanih područja Srbije

Šifra predmeta: Š1211B
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: odslušana Šumaska ekoklimatologija

Upoznavanje studenata sa klimatskom rejonizacijom Srbije, monitoringom stanja vazduha i faktora koji utiču na karakter klimatskih elemenata, mikroklimatskim karakteristikama šumskih područja, gradskom  klimom i uticajem klime i vremena na čoveka.

Osposobljavanje studenata za definisanje klimatskih uslova određenog područja preko klimatsko-geografskih karakteristika i bioklimatskih klasifikacija koje nalaze široku primenu u šumarstvu. Utvrđivanje specifičnosti klimatskih uslova šumskih područja i klime urbanih područja.

Teorijska nastava: Prostorna klasifikacija klime (makroklima, mezoklima, topoklima, mikroklima). Klimatski pojasevi, zone, provincije, tipovi, klimatske klasifikacije,  stepen kontinentalnosti, tip oticanja vode, pluviometrijska agresivnost klime. Globalne klimatske promene i promene klimatskih karakteristika u određenom periodu u Srbiji. Globalni klimatski modifikatori I, II i III reda.  Makroklimatska reonizacija Srbije  – karakteristike temperature, padavine i pluviometrijski režim, raspored pritiska, vetar i dr. Vezanost karakteristika klime za određen lokalitet,  šumske ekosisteme i gradsku sredinu.  Klima visinskih područja: nizijska zona, brdska zona, planinska zona, na gornjoj granici rasprostranjenja vegetacije i šume. Makro i mikroklimatski uslovi šume i šumskih staništa, i vezanost šumskih pojaseva sa mikroklimom. Pogoršanje klimatskih uslova u gradovima zbog povećanog zagrevanja i zagađenja, karakteristike gradske klime: modifikacija klime, uticaj gradskog područja na klimatološke elemente, uticaj parkova i vodenih površina na klimu grada. Svetlost u naselju, parku i stanu. Uticaj klime i vremena na čoveka, određivanje pokazatelja konfora.

Praktična nastava: Na konkretnim primerima studenti definišu klimatske uslove sredine objekta rada-područja preko osnovnih klimatskih činilaca, klimatsko-geografskih karakteristika, klimatskih klasifikacija, tipa oticanja vode, Majerovog koeficijenta, bioklimatske klasifikacije po Langu itd. Obrada klimatskih elemenata  dobijenih sa automatskih i polu-automatskih  meteoroloških stanica.