+

Основи економије

Шифра предмета: Ш1106Б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:

др Сретен М. Јелић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 3
Услов:

да се студентима пруже потребна основна економска знања

Располагање одговарајућим општим економским знањима, која ће им омогућити да лако усвоје наставно градиво у наредним годинама студија (пре свега из области економике шумарства, шумарске политике, трговине и маркетинга и организације и пословања у шумарству)

Основне законитости друштвене производње (структура друш. производње и друштвена подела рада, производне снаге и производни односи, историјски развој производних односа), Опште законитости робне производње (натурална и робна производња и роба и новац, закон вредности, тржиште и подела рада), Капиталистички начин производње ( вишак вредности, најамнина, репродукција и акумулација капитала,  кружно кретање и обрт капитала, профит, трговачки и зајмовни капитал, земљишна рента и шумска рента), Својина и својински односи (врсте својине, приватна својина, државна својина, друштвена својина и својински односи, привредне последице промена својинских односа), Привредне области и привредне делатности (подела и структура привредних области, привредне делатности, шумарство као привредна област, делатности у оквиру шумарства) и Материјална основа производње и научно-технички прогрес (материјална основа производње, технички прогрес и последице по производњу, технички прогрес и загађеност животне средине, научно-технички прогрес и промене у производњи у шумарству).

Практична настава: /

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: /