+

Својства дрвета

Шифра предмета: Ш2318Б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов:

Овладавање знањима о основним физичким и механичким својствима дрвета, грешкама које настају на дрвету и употреби важнијих домаћих врста дрвета.

Својства дрвета су фундаментална научна дисциплина у којој студенти стичу знања о основним својствима дрвета, као органског, анизотропног и хетерогеног материјала, а у циљу бољег искоришћења дрвне сировине

Теоријска настава Уводно предавање. Основне врсте дрвета у шумском фонду Србије. Место и значај науке о својствима дрвета. Делови стабла, основни изглед, модификације и спољашње карактеристике дебла. Грађа дрвета. Макроскопска, микроскопска грађа дрвета. Субмикроскопска грађа дрвета. Основе хемијске грађе дрвета. Влажност дрвета и начини одређивања влажности дрвета. Густина дрвета, методе одређивања густине и фактори који утичу на густину дрвета. Утезање и бубрење дрвета. Топлотна моћ дрвета. Основе механичких својстава дрвета. Тврдоћа дрвета.  Грешке дрвета. Својства и употребљивост домаћих индустријски врста дрвета.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Уводни час. Упознавање студента са обавезама у току слушања курса. Делови стабла, основни изглед и модификације. Одређивање спољашњих карактеристика дебла. Грађа дрвета. Упознавање са макроскопском и микроскопском грађом дрвета. Начини мерења и истраживања макроскопских показатеља (одређијивање ширине прстена прираста, учешћа зоне касног дрвета и др.). Влажност дрвета и начини одређивања влажности дрвета.  Густина дрвета, методе одређивања густине. Одређивање утезања/бубрења дрвета и прида на утезање. Провера знања – Тест 1. Основе механичких својстава дрвета. Тврдоћа дрвета. Рад у лабораторији – експериментално одређивање основних својстава дрвета. Грешке дрвета. Детерминисање основних домаћих врста дрвета и дефинисање њихових својстава и употребљивости. Провера знања – Тест 2.