+

Заштита на раду у искоришћавању шума

Шифра предмета: Ш3633А
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 2
Услов: Без услова

Циљ је да се студенти упознају са eргономијом као научнoм и апликативном дисциплином, која има несумњиво велики значај за сагледавање проблематике интерактивности шумарских радника и фактора радног окружења, средстава рада и других фактора од значаја за рад у шумарству.

Студент ће бити оспособљен да самосталнообављају задатке који су везани за заштиту на раду, као што je повећање безбедности рада.

Теоријска настава : Појам, предмет и задатак заштите на раду, аспекти здравствене, правне, техничке сигурности при раду. Утицај и однос природних фактора радне средине, особина и способности шумског радника.  Техничко технолошки услови за рад у искоришћавању шума. Ергономски аспекти и аспекти ризика при  раду на искоришћавању шума. Ергономске и техничке карактеристике средстава за рад у искоришћавању шума. Особине и способности радника у процесу производње шумских сортимената. Бука, вибрације и физичко оптерећење.Енергетска потрошња радника. Структура времена рада  радника на пословима искоришћавања шума. Организационо техничке мере заштите на раду у искоришћавању шума. Затшитна опрема. Статистички показатељи повређивања при шумском раду. Закон о безбедности и заштити на раду.