+

Екологија шума и гајење шума 1

Шифра предмета: Ш3527
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Основни, (V, VI), Обавезни
Број ESPB: 12 (6+6)
Услов: Шумарска екоклиматологија, Типологија шума

Упознавање студената са природом шуме, утицајем основних еколошких фактора (климатских, едафских, орографских и биотичких) на шуму, утицајем шуме на еколошке факторе, и значајем ових фактора за гајење шума и примену основних и комбинованих метода и техника природног обнављања и неговања шума.

Оспособљавање (студената) слушалаца за: познавање природе шуме, еколошког значаја шума, утицаја еколошких фактора на шуму и утицај шуме на еколошке факторе за израду еколошких студија и за примену метода и техника природног обнављања и неговања шума.

Теоријска настава : Циљ и задаци Гајења шума, природа шуме, утицај основних еколошких фактора на шуму и утицај шуме на еколошке факторе: климатски чиниоци и шума, услови земљишта и шума, орографски чиниоци и шума, биотички чиниоци и шума. Биоеколошке особине основних врста дрвећа, живот и развој дрвећа у шуми. Састојина са аспекта гајења шума. Основни методи природног обнављања шума, услови за успешно обнављање шума, основни облици природног обнављања шума (чиста, оплодна и пребирна сеча), комбиновани методи природног обнављања шума, помоћне мере код природног обнављања шума. Фазе развоја састојине, основне методе неге шума – циљ неге, класификација мера, прореде као мере неге шума, класификација стабала у састојини при извођењу прореда, основни методи и начини извођења прореда, чишћење стабала од грана као мера неге. Природно обнављање и нега чистих и мешовитих шума наших најважнијих врста дрвећа – основе природног обнављања и неговања, дознака стабала за сечу, израда плана гајења шума.

Практична настава: Изводи се у учионици коришћењем графикона, цртежа, скица и других помоћних средстава и у виду теренске наставе. Врши се обрада еколошких фактора, као одлучујућих чинилаца, у циљу избора одговарајућих метода природног обнављања и неговања одређених типова шума, доводе се у везу биолошко-еколошке карактеристике главних врста шумског дрвећа са процесом природног обнављања и неговања  чистих и мешовитих састојина и шума наших најважнијих врста дрвећа. На конкретним примерима симулира се извођење узгојних мера, врши се израда елабората – плана гајења шума у оквиру извођачког пројекта газдовања шумама.