+

Механизација у шумарству

Шифра предмета: Ш2316
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 4
Услов: Без услова

Стицање неопходног техничког знања у циљу успешног решавања проблема и задатака који их очекују у даљем току студирања у оквиру предмета: Искоришћавање шума, Заштита шума, Шумска транспортна средства и других, каснијег усавршавања, као и у пракси. Обухваћена је општа материја без обзира на област примене механизације, са наглашеним техничким аспектом.

Изучавањем предмета студенти се упознају са расположивим техничким средствима која се користе у  шумарству.

Теоријска настава Општи појмови: техника, технологија, механизација, алат, оруђе и сл. Показатељи степена механизације. Основи технологије добијања и обраде конструкционих материјала. Стандарди и технички цртежи. Машински елементи. Спајање материјала заваривањем, лемљењем и закивањем. Горива и мазива. Погонске машине. Пумпе и компресори: примена и основне конструкције – типови. Машине за сечу и израду: моторне тестере, машине за корање, машине за цепање, машине за балирање, машине за иверање, машине за брикетирање, харвестери и процесори. Типови возила у шумарству: подела према снази, намени, ходном механизму и др. Основи конструкције возила. Прорачун вуче возила. Машине и уређаји за привлачење и утовар дрвних сортимената. Централно стовариште. Машине за градњу и одржавање шумских путева. Машине за крчење. Машине за пошумљавање. Машине расадничкој производњи. Уређаји за заштиту. Летилице у шумарству.

Практична настава: Посете репрезентативним произвођачима машина и опреме и упознавање са технологијом израде делова, склопова и машина.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Израда задатака и семинарских радова на основу теоријских предавања и доступне литературе.