+

Педологија

Шифра предмета: Ш2314
Студијски програм: 1. Шумарство 2. Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: основне академске студије
Статус предмета: обавезан/II година-III семестар
Број ESPB: 8
Услов:

Оспособљавање студената за детерминацију педосистематских јединица земљишта, оцену производног потенцијала земљишта засновану на познавању морфолошких, физичких и хемијских својстава, утврђивање погодности земљишта за гајење одређених врста шумског дрвећа у циљу оптималног искоришћења земљишног потенцијала и максималне продукције дрвне запремине.

Оспособљеност за примену стечених знања у области гајења шума, семенарству, расадничарству и пошумљавању и планирању газдовања шумама

Теоријска настава: Предмет, задатак и историјски развој педологије. Значај и место педологије у шумарству. Општи појмови о земљишту као специфичној природној творевини и станишту шумског дрвећа. Земљишни профил и његова грађа. Минерална и органска компонента земљишта. Својства земљишта. Чиниоци и процеси педогенезе. Еволуција земљишта. Педосистематске класификације. Систематика земљишта. Вертикална и хоризонтална зоналност земљишта. Веза педосистематских јединица и шумских заједница.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Морфолошка грађа земљишта, идентификација генетских хоризоната земљишта, лабораторијска испитивања физичких и хемијских особина земљишта. У оквиру предмета одржава се теренска настава