+

Планирање газдовања шумама

Шифра предмета: Ш4741
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основнe академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 11 (6+5)
Услов: Нема

Овладавање основним знањима из планирања газдовања шумама. Упознавање са врстама, садржајем, техником и технологијом израде планова.

Знања неопходна за оперативно планирање у шумарској пракси, као и за наставак даљег школовања на мастер и докторским студијама

Теоријска настава: Увод. Појам плана и планирања, Основе планирања – карактеристике, задаци, проблеми и предмети планирања. Стратешко планирање и оперативно планирање. Систем планирања – носиоци, процес, инструменти планирања и планови. Задаци планирања у шумарству. Карактеристике шумских екосистема са аспекта планирања  газдовања шумама, фактори ризика. Основне функције шума у нашим условима. Општи и посебни, дугорочни, краткорочни, веза и условљеност између функција и циљева. Променљивост циљева, конфликти циљева и операционалност циљева. Простор као елемент од значаја за планирање. Време као елеменат при планирању. Састојина. Основне карактеристике састојина. Трајност и рационалност, појам и дефиниција. Савремено схватање (функционалне) трајности. Одрживи развој. Нормално стање као основ за обезбеђивање трајности. Шумски приноси, појам, врсте и карактеристике. Основ за одређивање приноса и мера приноса у једнодобним, разнодобним и пребирним шумама. Интегрално газдовање шумама. Трајно и рационално коришћење природних ресурса као основ интегралног планирања, интегралност циљева.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Састојина као основна планска јединица – приказ стања, анализа и оцена, планирање радова, евиденција извршења и контрола. Методи и начини одређивања приноса. Информациони подсистем уређивања шума и ГИС у планирању газдовања шумама. Шумске тематске карте и врсте карата. Израда планова газдовања шумама, начин израде и садржај опште основе, посебне основе, програма и извођачког плана. Евиденција газдовања шумама и контрола реализације. Прогноза и пројекција развоја шумског фонда и стратешка анализа утицаја. Проблеми газдовања шумама