+

Семенарство, расадничарство и пошумљавање

Шифра предмета: Ш3632
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов:

Циљ предмета је да слушаоце упозна са биолошким и технолошким аспектима: 1) производње семена (сакупљање, дорада, чување и сл.); 2) масовне производње шумских садница (у лејама, у посудама и сл.) и 3) пошумљавања (стрес пресадње, припрема земљишта, технике садње и сл.).

Стицање неопходних знања за интензивну производњу шумског репродуктивног материјала), за различите намене. Оспособљеност руковођења производњом шумских садница различитих врста, различитим технологијама и за различите намене. Оспособљеност за израду пројеката и руковођење акцијама пошумљавања.

Теоријска настава: Објекти за производњу семена. Размножавање дрвећа (генеративно и вегетативно). Процена урода. Сакупљање урода. Дорада семена. Чување семена. Дормантност и клијање. Квалитет семена. Типови садног материјала. Производња садница са голим кореном. Производња контејнерских садница. Производња садница меких лишћара. Квалитет садница. Избор врста за пошумљавање. Састав култура. Припрема станишта. Првобитна густина култура. Начини оснивања вештачких шума. Радови после оснивања. Најчешћи узроци пропадања култура. Програми и пројекти пошумљавања. Посебни део.

Практична настава:

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: Практична настава у потпуности прати теоријску наставу и изводи се кроз извођење практичних вежби и решавање практичних задатака у вежбаоници,  Лабораторији за испитивање семена и садница и на окућници Шумарског факултета.