+

Заштита шума

Шифра предмета: Ш4736
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Основни (7), обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Положени испити из Шумске фитопатологије и Шумарске ентомологије

Да шумарске инжењере упозна са штетним факторима који делују на шумске екосистеме, као и са мерама интегралне заштите које имају за циљ њихово очување и унапређење

Потпуна оспособљеност студената да препознају све  абиотичке и биотичке штетне факторе у шумама и предузму одговарајуће мере у циљу заштите шумских екосистема

Теоријска настава Заштита шума је синтетска научна дисциплина која је повезана са готово свим шумарским наукама. Она је једна од окосница шумарске струке и у будућности ће њен значај бити све већи. У оквиру теоријске наставе проучавају се абиотички, биотички и антропогени штетни утицаји на шумске екосистеме. Абиотички фактори обухватају екстремне температуре, атмосферске падавине, ваздушна струјања и шумске пожаре. Посебна пажња обраћа се на шумске пожаре, који представљају један од највећих проблема шумарства уопште. Проучавају се штете од пожара, узрочници, врсте пожара, мере за детекцију пожара, превентивне мере, технике гашења, као и мере које се предузимају након пожара. Биотички фактори обухватају првенствено корове и штеточине. У штеточине које се раде у оквиру заштите шума спадају: глодари, дивљач, стока, птице, нематоде, гриње, као и друге, мање значајне групе. У оквиру заштите шума проучавају се и полупаразитске цветнице (имеле). Антропогене штете обухватају грешке у газдовању и приликом шумских радова, као и утицаје осталих лица. Посебна пажња посвећена је аерозагађењу, које је у значајној мери последица деловања човека. За све штетне факторе дати су опис појаве, механизам деловања на шумске екосистеме, штете, значај и мере заштите. Поменути фактори често делују сукцесивно и синхронизовано и управо Заштита шума покушава да их синтетски проучава и понуди решења.

Практична настава: Састоји се у следећем: организација Извештајне и дијагнозно-прогнозне службе заштите шума (регистрација штетних фактора на терену, њихова идентификација, благовремено упозоравање на потребу предузимања мера заштите, а у циљу очувања шума и унапређење њиховог стања). Уређаји за примену пестицида (предности и недостаци, делови, типови, коришћење). Постављање биоиндикацијских тачака и њихово стално праћење на нивоу I, II, и III (обука кадрова на терену за ове послове).