+

Екологија у дрвној индустрија

Шифра предмета:
Студијски програм: Технологија, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне студије (6. семестар)
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: нема

Стицање сазнања о дрвету као еколошком материјалу. Овладавање факторима технолошког утицаја на околину, теоријама и алатима за процену стања околине и анализе животног века производа. Познавање проблематике загађења околине у дрвној индустрији и методама за идентификацију штетних материја и одређивање нивоа аерозагађења и хидрозагађења. Овладавање методама за контролу емисије.

Познавање механизама који управљају доношењем одлука за становишта екологије и заштите околине. Способност примене метода за процену и избор система контроле загађивача у процесима прераде дрвета.

Теоријска настава

Дрво као еколошки материјал. Дрвни производи са становишта одрживог развоја. Специфичности раличитих видова искоришћења дрвног материјала и његове предности, као сировине у индустријској преради, у односу на друге материјале. Опште идеје Индустријске екологије. Утицај животне средине на технолошке активности. Анализа живитног циклуса производа од дрвета у односу на конкурентне материјале. Процена емисионих фактора. Дрво у улози резервоара угљеника. Ефекат замене одговарајућих материјала дрветом са становишта емисије угљен диоксида. Утицај индустријског загађења по околину и на здравље запослених. Природни састав атмосфере. Циклуси угљеника, сумпора, азота и других хемикалија. Ефекат „стаклене баште“; киселе кише; aerosoli; smog. Емисија загађивача из процеса прераде и готових производа). Стање стандарда. Упознавање са правима Европске уније из области екологије и заштите животне среднине. закони и уредбе Републике Србије из области заштите животне средине. Преглед критичних операција у технолошким процесима дрвне индустрије са становишта аерозагађења – суви поступци и хидрозагађења – мокри. системи контроле загађења за дати процес и операцију у преради дрвета. Тотална емисија органских испарљивих једињења (ТОИЈ) из дрвних композитних и других производа и могућности њене контроле.

Практична настава:

Стандардне јединице и појмови. Принципи мерења аеро и хидрозагађења и процена емисије. Одређивање репрезентативног узорка и стандардне аналитичке методе. Изокинетичко узорковање. Емисиони фактори. Параметри избора уређаја и система за контролу аерозагађења. Прорачуни капацитета и карактеристике система за контролу емисије примарних честица и органских испарљивих једињења (ОИЈ). Прорачун иницијалних трошкова и укупних годишњих трошкова система за контрoлу загађења: снабдевање енергијом, одржавање опреме, одлагање отпада.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Методе идентификације микрочестица и органски испарљивих једињења (ОИЈ). Одређивање карактеристика отпадних вода из мокрог поступка производње влакнатица.