+

Ekologija u drvnoj industrija

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologija, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne studije (6. semestar)
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: nema

Sticanje saznanja o drvetu kao ekološkom materijalu. Ovladavanje faktorima tehnološkog uticaja na okolinu, teorijama i alatima za procenu stanja okoline i analize životnog veka proizvoda. Poznavanje problematike zagađenja okoline u drvnoj industriji i metodama za identifikaciju štetnih materija i određivanje nivoa aerozagađenja i hidrozagađenja. Ovladavanje metodama za kontrolu emisije.

Poznavanje mehanizama koji upravljaju donošenjem odluka za stanovišta ekologije i zaštite okoline. Sposobnost primene metoda za procenu i izbor sistema kontrole zagađivača u procesima prerade drveta.

Teorijska nastava

Drvo kao ekološki materijal. Drvni proizvodi sa stanovišta održivog razvoja. Specifičnosti raličitih vidova iskorišćenja drvnog materijala i njegove prednosti, kao sirovine u industrijskoj preradi, u odnosu na druge materijale. Opšte ideje Industrijske ekologije. Uticaj životne sredine na tehnološke aktivnosti. Analiza živitnog ciklusa proizvoda od drveta u odnosu na konkurentne materijale. Procena emisionih faktora. Drvo u ulozi rezervoara ugljenika. Efekat zamene odgovarajućih materijala drvetom sa stanovišta emisije ugljen dioksida. Uticaj industrijskog zagađenja po okolinu i na zdravlje zaposlenih. Prirodni sastav atmosfere. Ciklusi ugljenika, sumpora, azota i drugih hemikalija. Efekat “staklene bašte”; kisele kiše; aerosoli; smog. Emisija zagađivača iz procesa prerade i gotovih proizvoda). Stanje standarda. Upoznavanje sa pravima Evropske unije iz oblasti ekologije i zaštite životne srednine. zakoni i uredbe Republike Srbije iz oblasti zaštite životne sredine. Pregled kritičnih operacija u tehnološkim procesima drvne industrije sa stanovišta aerozagađenja – suvi postupci i hidrozagađenja – mokri. sistemi kontrole zagađenja za dati proces i operaciju u preradi drveta. Totalna emisija organskih isparljivih jedinjenja (TOIJ) iz drvnih kompozitnih i drugih proizvoda i mogućnosti njene kontrole.

Praktična nastava:

Standardne jedinice i pojmovi. Principi merenja aero i hidrozagađenja i procena emisije. Određivanje reprezentativnog uzorka i standardne analitičke metode. Izokinetičko uzorkovanje. Emisioni faktori. Parametri izbora uređaja i sistema za kontrolu aerozagađenja. Proračuni kapaciteta i karakteristike sistema za kontrolu emisije primarnih čestica i organskih isparljivih jedinjenja (OIJ). Proračun inicijalnih troškova i ukupnih godišnjih troškova sistema za kontrolu zagađenja: snabdevanje energijom, održavanje opreme, odlaganje otpada.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Metode identifikacije mikročestica i organski isparljivih jedinjenja (OIJ). Određivanje karakteristika otpadnih voda iz mokrog postupka proizvodnje vlaknatica.