+

Економика дрвне индустрије

Шифра предмета: ТМП4732
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезни (VII семестар)
Број ESPB: 6
Услов: општи услови

Оспособљавање студената за праћење економских активности у дрвној индустрији Србије, сагледавање њеног места и улоге у привредној структури и привредном развоју Србије, капацитетима и кретању производње свих категорија производа од дрвета, пласману и потрошњи производа од дрвета, производним и економским карактеристикама производње и индустријској политици и њеним мерама.

Располагање знањима за праћење економских активности у дрвној индустрији Србије, карактеристика њеног развоја и успешног решавања задатака и проблема из области економике пословања предузећа у дрвној индустрији.

Теоријска настава-предавања: Појам и предмет изучавања Економике дрвне индустрије. Генеза дрвне индустрије Србије. Место и значај дрвне индустрије у привреди Србије. Шумски фонд Србије као материјални фактор развоја дрвне индустрије. Тржиште и тржишно привређивање. Ресурси предузећа у дрвној индустрији (технолошки, енергетски, људски, финансијски, знање као ресурс,…). Појам производње и њене карактеристике у дрвној индустрији. Производне функције у дрвној индустрији (економетријски модел). Трошкови. Појам, подела и распоред трошкова. Праћење и обрачун трошкова производње у преради дрвета и производњи намештаја. Методе калкулација трошкова производње најзначајнијих категорија производа од дрвета. Маржа. Порез на додату вредност. Пословна средства предузећа у дрвној индустрији.. Основни показатељи успешности пословања предузећа у дрвној индустрији. Принцип продуктивности, економичности и рентабилности (профитабилности). Рачуноводствено-финансијски биланси предузећа у дрвној индустрији. Показатељи финансијске анализе пословања предузећа у дрвној индустрији.

Вежбе: Основни статистички показатељи и методе за праћење економских активности у дрвној индустрији. Економетријски модели производње, потрошње, понуде и тражње производа дрвне индустрије. Основна средства. Амортизација и методи за израчунавање амортизационе квоте. Ревалоризација и израчунавање ревалоризоване вредности основних средстава. Трошкови.Утицај степена коришћења капацитета на величину трошкова и прихода предузећа у дрвној индустрији. Утицај трошкова на пословно одлучивање. Калкулације трошкова. Принципи продуктивности, економичности и рентабилности. Израда биланса стања и биланса успеха предузећа. Израчунавање показатеља финансијске успешности предузећа. Примери и решавање задатака.

Практична настава: Практична настава студената у предузећима дрвне индустрије.