+

Хемија дрвета

Шифра предмета: ТМП1208
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов:

Циљ курса је да упозна студенте са основним хемијским једињењима која чине дрвну супстанцу. Такође, познавање надмолекулске структуре целулозе и структуре ћелијског зида, упоредо са познавањем анатомије дрвета омогућиће повезивање са низом основних физичких, структурних и механичких особина дрвета, што ће обезбедити боље познавање дрвета као конструкционог материјала, као и дрвета као сировине за механичку и хемијску прераду

Студенти стичу сазнања која их оспособљавају да повежу особине и понашање дрвета као материјала са његовим хемијским саставом, чиме бивају оспособљени за компетентно и организовано приступање решавању проблема.

Теоријска настава

Предмет истраживања хемије дрвета  и  значај за карактерисање дрвета и особина дрвета као конструкционог материјала и сировине за хемијску прераду. Ултраструктура зидова ћелија нормалног и реакционог дрвета. Модел унутрашње структуре зидова ћелија дрвета. Хемијски састав лишћарског и четинарског дрвета. Расподела структурних компонената по слојевима ћелијског зида. Утицај структурних компонената на особине дрвета. Утицај неструктурних – екстрактивних материја на особине дрвета. Основни прилази анализи  хемијског састава дрвета – стандарди, узорковање, основне анализе. Молекулска и надмолекулска структура целулозе. Макромолекулска својства целулозе, степен полимеризације. Реактивност целулозе – реакције естерификације и етерификације, промене у киселој и базној средини. Место и улога и састав и структура главних хемицелулоза лишћара и четинара. Састав и структура хемицелуоза компресионог и тезионог дрвета. Методе изоловања хемицелулоза из дрвета. Значај хемицелулоза и лигнификовања за хемијску прераду дрвета и њихова улога у производима хемијске прераде. Биосинтеза лигнина у лишћарском и четинарском дрвету, мономерне подструктуре  и својства и расподела лигнина у ћелијском зиду. Подела екстрактивних материја по начину изоловања и по хемијском саставу. Смола четинара. Терпени и терпеноиди. Танинске супстанце. Фенолне екстрактивне супстанце. Реакције екстрактивних компоненти у условима хемијске прераде дрвета.

Практична настава:

Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Практична настава: Одређивање: садржаја влаге у дрвету и кори, садржаја влаге у дрвету и кори, садржаја пепела у дрвету и кори, садржаја целулозе у дрвној сировини методом Киршнера и Хофера, садржаја екстрактивних материја растворљивих у смеши етилалкохола и толуола, садржаја супстанци растворљивих у води: садржај супстанци растворљивих у топлој води (900Ц), садржаја кисело нерастворног лигнина Класоновом методом; Примена бојених реакција – Мојлеов тест за разликовање различитих врста лигнина; Обрада резултата и припрема елабората