+

Хемија

Шифра предмета: ТМП1103
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Нема

Пружање потребног знања из Хемије као основне дисциплине за усвајање знања из стручних предмета који се баве својствима, заштитом дрвета, хемијом и хемијском прерадом дрвета, као и дрвнопластичних масама.

Студенти на основу стеченог знања из овог курса могу да прате наставу из других предмета који се позивају на хемију (као што су:  хемија дрвета, познавање материјала, композити на бази дрвата, иверице влакнатице и дрвно-пластичне масе)

Теоријска настава: Структура атома и молекула, Периодни систем елемената, хемијска веза, хемијска кинетика и равнотежа, раствори, киселине, базе и соли, оксидо-редукционе реакције, хемијски елементи: Na, K, Ca, Mg, B, Al, C, Si, N, P, S, F, Cl, Fe,  Cu  и њихова једињења. Увод у органску хемију и особине угљениковог атома, алкани, циклоалкани, алкени, алкадиени, алкини, ароматични угљоводоници, полициклична ароматична једињења, алкохоли, феноли, етри, карбонилна једињења, амини, карбоксилне киселине, супституисане киселине, деривати угљене киселине, полимеризација и поликондензација, протеини, липиди,угљени хидрати.

Практична настава: Рачунске вежбе; Основне методе пречишћавања супстанци;Раствори; Брзина хемијске реакције; Основни типови неорганских једињења; Хидролиза и пуфери; Волуметријске методе анализе (киселинско-базне титрације); Оксидо-редукционе реакције, метода оксидо-редукционе титрације; Угљоводоници (алкани, алкени, ароматични); Алкохоли и феноли; Алдехиди, кетони; Карбоксилне киселине и њихови деривати; Угљени хидрати.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе