+

Хидротермичка обрада дрвета

Шифра предмета: ТМП2417
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов:

Упознавање студената са свим методама хидротермичке обраде дрвета и оспособљавање да управљају комплетним технолошким процесима сушења и топлотне обраде.

Оспособљеност студената да на основу стечених знања могу самостално да решавају технолошке проблеме у процесима хидротермичке обраде дрвета и доносе одлуке при одлучивању о инвестиционим улагањима у опрему.

Теоријска настава Влажан ваздух. Дрво и влага. Дрво и топлота. Напрезања у дрвету при сушењу. Природно сушење резане грађе. Вештачко сушење масивног дрвета (класификација метода). Опрема сушара. Конструкције конвенционалних сушара.Типови конвенционалних сушара (коморне и каналне), технологија конвенционалног вештачког сушења масивног дрвета (припрема грађе, режими сушења за све фазе, квалитет сушења), грешке сушења, структура трошкова сушења, потрошња енергије за конвенционално сушење. Неконвенционалне методе вештачког сушења масивног дрвета (вакуумско, прегрејаном паром, високофреквентно, РФ/В – опрема и технолошки процеси). Топлотна обрада резане грађе. Топлотна обрада дрвета за савијање.

Практична настава:

Други облици наставе – лабораторијске вежбе Психрометри и психрометарске таблице (коришћење). Утезање и бубрење дрвета (задаци). Практично одређивање влажности дрвета гравиметријски и влагомерима. Дрво и топлота (задаци). Режими вештачког сушења. Израда режима загревања. Режими активне фазе сушења (израда немачких режима, индекс оштрине режима, медисонски режими). Режими завршне обраде (изједначавање и кондиционирање). Методе за одређивање трајања вештачког сушења. Временски режими. Израда елабората: “Идејни пројекат конвенционалне сушаре за резану грађу коморног типа”. Израда и праћење режима вештачког сушења кроз симулацију и у стварној сушари. Квалитет сушења – стандарди, коначна влажност, скорелост, профили влажности.