+

Композитни производи од дрвета

Шифра предмета: TMP48A1/B3
Студијски програм: Технологија, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне студије (8. семестар)
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Нема

Основни циљ је да студенти овладају знањима о технолошким поступцима производње, прераде и карактеристикама дрвно-пластичних композита заснованим на термопластичној матрици и дрвним честицама.

Студенти на основу стеченог знања из овог курса могу самостално да организују, контролишу и побољшавају производњу и прераду термопластичних композита на бази дрвета.

Теоријска настава

Историјат и развитак термопластичних композита, значај, дефиниција и класификација; Предности и мане лигноцелулозних пунилаца; Теоријска основа везивања термопластичне матрице и пуниоца; Проблем комбиновања лигноцелулозног пуниоца са термопластичном матрицом; Методе побољшања компатибилности лигноцелулозног пуниоца и термопластичне матрице; Основни фактори који утичу на својства композита; Поступци израде термоплатичног материјала на бази дрвног пуниоца (шеме технолошких линија); Својства лигноцелулозних термопластичних материјала и стандарди; Поступци прераде и примена лигноцелулозних термоплатичних композита.

Практична настава

Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Лабораторијске вежбе из препознавања узорака различитих пластичних маса, минералних и целулозних пунилаца као и узорака термопластичних композита са лигноцелулозним честицама различитог порекла; Прорачун појединих компоненти према рецептури израде термопластичних композита; Упознавање са стандардним методама испитивања својстава, ливење и испитвање појединих епрувета (густине, чврстоће при затезању, елонгације при затезању, димензионалне стабилности, отпорности на хабање, старење, дејство гљива и сл.).