+

Маркетинг производа од дрвета

Шифра предмета: ТМП35Б2/Ц2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни (V семестар)
Број ESPB: 6
Услов: општи услови

Оспособљавање студената за успешно руковођење маркетинг активностима предузећа која се баве производњом намештаја и производа од дрвета.

Располагање знањима за рад на пословима истраживања тржишта, анализе стања и трендова на домаћем и међународном тржишту намештаја и производа од дрвета, анализе конкурентности, промоције, дистрибуције и осталих елемената маркетинг микса за производе од дрвета.

Теоријска настава:  Појмовно одређење и дефиниција маркетинга. Појава и развојне фазе маркетинга као пословног концепта. Утицај потреба на настанак и развој маркетинга. Тржиште. Анализа тражње и продаје производа од дрвета. Потребе. Појам и начини задовољења потреба потрошача за различитим категоријама производа од дрвета. Маркетинг микс предузећа у дрвној индустрији. Инструменти маркетинг микса: производ, цена, промоција и дистрибуција. Производ као елемент маркетинг микса. Подела и појмовно одређење производа од дрвета према ФАО класификацији. Обележја производа примарне прераде дрвета. Обележја намештаја и производа финалне прераде дрвета (дизајн, функционалност, боја, квалитет, гаранција и сервис, паковање производа). Робна марка производа. Цена као елеменат маркетинг микса. Појам, врсте и значај цена са становишта маркетинга. Развој цена резане грађе, фурнира и  плоча на бази дрвета из умерене и тропске климатске зоне. Развој цена производа примарне прераде дрвета у Србији за последњих десет година. Промоција као елеменат маркетинг микса. Тржишни информациони систем за производе од дрвета. Дистрибуција као елеменат маркетинг микса. Канали дистрибуције резане грађе у САД и Немачкој. Канали дистрибуције производа примарне прераде дрвета у Србији. Канали дистрибуције намештаја у Србији. Канали дистрибуције намештаја у Италији, Француској, Немачкој и Великој Британији (подела, карактеристике и заступљеност). Конкурентност као елемент маркетинга. Ценовна и неценовна конкурентност производа од дрвета. Фактори конкурентности производа од дрвета на различитим тржиштима. Животни циклус за изабране производе од дрвета. Сертификација као инструмент маркетинга. Појмовно одређење, значај и потреба сертификације производа од дрвета.

Вежбе:

Истраживање тржишта намештаја и производа од дрвета: сегментација тржишта, методе истраживања тржишта, узорак, писање и презентација резултата истраживања.

Практична настава се спроводи у предузећима дрвне индустрије на територији града Београда у оквиру које студенти применом одговарајућих метода и техника врше прикупљање података за израду семинарског рада у складу са добијеном темом.