+

Предузетништво у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМП36Ц1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни (VI семестар)
Број ESPB: 6
Услов: нема

Упознавање са процесом развоја предузетничких идеја у дрвној индустрији, адекватним начинима њихове презентације пословним партнерима, финансијерима и запосленима. Савладавање методологије израде пословних планова и вредновања различитих пословних алтернатива.

Оспособљавање студената да истраже, схвате и преточе потребе купаца, добављача и запослених у предузетничке идеје, да креирају план реализације неког пословног подухвата и да прибаве изворе финансирања његове реализације.

Теоријска настава.  Појам и улога предузетништва. Предузетнички циклус – од идеје до имплементације. Извори предузетничких идеја у дрвној индустрији. Садржај пословног плана.

Бизнис план. Структура бизнис плана. Финансијски аспекти пословног плана. Евалуација ефикасности пословног плана. Анализа ризика у пословним плановима предузећа и предузетника у дрвној индустрији. Маркетинг у предузетничком бизницу. Финансијски аспекти пословања предузетника. Извори финасирања. Интерно и екстерно финансирање. Организација малих и средњих предузећа дрвопрерађивачке индустрије. Организациона структура. Предузетничка и менаџерска организација. Предузетничко планирање производње. Управљање залихама и материјалима у предузетничким фирмама у дрвној индустрији. Управљање временом и капацитетима средстава и радне снаге. Производња и трошкови. Калкулације трошкова према врсти и месту настанка трошкова. Погонски обрачунски листови. Израчунавање марже покрића. Примена методе израчунавања марже покрића у производњи резане грађе-једностепени и вишестепни обрачун. Књиговодство предузетника. Основни финансијски извештаји пословања предузетника.Анализа основних финансијских показатеља.  

Вежбе: Профил предузетника. Окружење и његов утицај на предузетника. Израда бизнис плана за предузетничке фирме у производњи намештаја.  Израда бизнис плана за предузетничке фирме у производњи производа од дрвета. Израда маркетинг плана предузетничке фирме у производњи намештаја са SWOT анализом. Израда маркетинг плана предузетничке фирме за производњу производа од дрвета са SWOT анализом. Анализа токова готовине на примеру предузетничке фирме у производњи намештаја. Израда Биланса стања и Биланса успеха. Aнализа финансијских резултата пословања предузетничких фирми на примерима Биланса успеха из Агенције за привредне регистре.

Практична настава се изводи у предузећима дрвне индустрије на територији града Београда.