+

Производни системи у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМП47Ц2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Обезбеђење знања неопходних за схватање структуре производних система и интеракције између појединих делова производног система. Такође, студенти добијају знања из модела организационе структуре (једнолинијска, вишелинијска, предметна, матрична и мрежна) као и из организационе културе (култура моћи, култура улоге, култура задатка, култура подршке). Кроз практичан рад у производним системима и израду семинарског рада, студент се оспособљава за избор и постављање оптималне структуре производног система.

Оспособљавање будућих инжењера за системски приступ у изучавању промена у производним системима под утицајем различитих фактора.

Теоријска настава

Наставни програм обухвата неколико целина:

  • ТЕОРИЈУ СИСТЕМА,
  • КЛАСИЧНУ И САВРЕМЕНУ ТЕОРИЈУ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА,
  • ЕФИКАСНОСТ РАДА ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА,
  • ПОБОЉШАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДА ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА,
  • АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ,
  • ТИПСКИ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА,
  • РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА.

Практична настава

Студент добија задатак семинарског рада. За израду рада је предвиђено да сваке недеље један дан, у зимском семестру, студент проведе у производном систему. Током боравка у производном систему, користећи различите методе, прикупља податке неопходне за писање семинарског рада.