+

Пројектовање предузећа у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМП4836
Студијски програм: Технологија, менаджмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 6
Услов: Положени сви предмети из технолошких и организационих дисциплина.

Оспособљавање  студената за пројектовање нових и реконструкцију постојећих капацитета за прераду дрвета преко избора локације, програма производње, технологије, просторног размештаја објеката и опреме, економске оправданости изабране инвестиције и израду потребне техничко-технолошке документације .

Примена знања у предузећима за прераду дрвета стечених кроз теоретску и практичну наставу.

Теоријска настава

  •     Увод, планиранје инвестиционих пројеката, припрема инвестициуоног пројекта, реализација инвестиционог пројекта, флексибилна производња у индустрији намештаја, флексибилни производни системи, пројектованје флексибилних производних процеса, технолошка организација флексибилне производње, локација, генерални план.

Бежбе

  • Израда Инвестиционог пројекта фабрике за производњу намештаја
  • У предузећима за прераду дрвета прикупљање података за израду Инвестиционог пројекта фабрике за производњу намештаја