+

Руски језик 2

Шифра предмета: TMP12/4V
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне
Наставници:

Корнелија С. Ичин

Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 4
Услов: да је студент похађао часове руског језика у основној или средњој школи

Стварање навике код студента да излаже стручна знања на руском језику у адекватним синтаксичким и граматичким облицима.

Оспособљеност студенaта да пишу кратке стручне текстове и воде разговор на стручну тематику.

Теоријска настава Теоријска настава се заснива на упознавању студената с садржајем стручних текстова (пре свега лексике), као и предавања из граматике руског језика, која треба да објасне начин употребе одређених граматичких обика, као и начин грађења реченице на руском језику.

Практична настава: Вежбе се изводе из превођења (писменог и усменог), решавања граматичких тестова. Самостални студентски рад подразумева усмено излагање на задату тему, као и презентацију посвежену проблематици непосредно везаној за оснвне студије. У оквиру вежбања се користе и кратки филмови (4-5 минута) с циљем провере разумевања савременог руског језика посвећеног дрвету и обради дрвета.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе