+

Сигурност на раду

Шифра предмета: ТМП233
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање студената са начинима заштите радника на раду, условима у којима треба да се одвија производња, утицај дрвне индустрије на ђивотну средину, начин заштите животне средине

Основно информисање будућих инжињера о савременим системима заштите на раду

Теоријска настава

Значај сигурности на раду. Осветљење:  природно и вештачко осветљење. Потребна јачина осветљења у зависности од врсте посла, типови осветљења, бњештаље, мере за одстрањивање бљеска, извори светла и њихово одржавање, осветљење у преради дрвета. Производна бука и њена штетна дејства: јединице за мерење звука и буке, подела производне буке према извору њеног настајања, мерење буке, штетност буке, норме дозвољеног нивоа буке, средства за индивидуалну заштиту слуха од буке. Загађеност радне атмосфере прашином: мерење концентрације прашине у ваздуху, радна места са повећаном концентрацијом дрвне прашине, мере за смањење концентрације прашине у радној атмосфери, загађеност радне средине хемијским штетностима, хемијске штетности које се јављају у процесу површинске обраде дрвета, максимално допуштене концентрације штетних гасова, пара и аеросола у атмосфери радних просторија, мерење хемијских штетности у радној средини. Микроклиматски услови рада: састав ваздуха, температура, ефективна температура, релативна влажност ваздуха, кретање ваздуха. Животна средина:  основи екологије, карактеристике узајамног деловања индустријске делатности и екосистема, отпадне материје индустријске делатности, показатељи деловања отпадних материја на животну средину, пожари, експлозије и њихов утицај на животну средину, спречавање загађивања животне средине штетним материјама , системи за пречишћавање отпадних гасова из индстрије и енергетике, системи за пречишћавање отпадних вода, основи за процену еколошког квалитета у преради дрвета.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Обилазак погона за прераду дрвета, завода за стандардизацију и осталих предузећа и установа које се баве заштитом на раду.