+

Тапацирани намештај

Шифра предмета: ТМП47А2/Б2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: изборни (VII семестар)
Број ESPB: 6
Услов: Без услова

Оспособљавање студената да самостално израде констуктивну и технолошку припрему за производњу тапацираног намештаја за лежање и одмор, дечијег, канцеларијског или трпезаријског намештаја. Упознавање студената са савременим технолошким променама које се огледају у новим материјалима, конструкцијама, техникама, еколошкој и противпожарној заштити, као и успешно самостално примењивање тако синтетизованог знања.

Способност  студента да стечено знање прошири и примени у практичном раду.

Теоријска настава: Увод, подела тапацираног намештаја, основни и помоћни материјали у тапетарској производњи, конструисање тапацираног намештаја, шеме технолошког процеса по фазама израде конструктивних делова, кројење сунђера, штофа, шивење штофа и пресвлаке, припреме за тапацирање, монтажa и паковањe, основни функционални захтеви тапацираног намештаја, антропометријски захтеви, здравствени аспекти, функционалне мере, испитивање квалитета, запаљивост и еколошки услови производње.

Практична настава: Решавање задатака, уз примену теоријсе наставе, у  фабрици тапацираног намештаја  у трајању од три недеље и израда семинарског рада. Предвиђена је провера знања током вежби једним колоквијумом.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе