+

Tapacirani nameštaj

Šifra predmeta: TMP47A2/B2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: izborni (VII semestar)
Broj ESPB: 6
Uslov: Bez uslova

Osposobljavanje studenata da samostalno izrade konstuktivnu i tehnološku pripremu za proizvodnju tapaciranog nameštaja za ležanje i odmor, dečijeg, kancelarijskog ili trpezarijskog nameštaja. Upoznavanje studenata sa savremenim tehnološkim promenama koje se ogledaju u novim materijalima, konstrukcijama, tehnikama, ekološkoj i protivpožarnoj zaštiti, kao i uspešno samostalno primenjivanje tako sintetizovanog znanja.

Sposobnost  studenta da stečeno znanje proširi i primeni u praktičnom radu.

Teorijska nastava: Uvod, podela tapaciranog nameštaja, osnovni i pomoćni materijali u tapetarskoj proizvodnji, konstruisanje tapaciranog nameštaja, šeme tehnološkog procesa po fazama izrade konstruktivnih delova, krojenje sunđera, štofa, šivenje štofa i presvlake, pripreme za tapaciranje, montaža i pakovanje, osnovni funkcionalni zahtevi tapaciranog nameštaja, antropometrijski zahtevi, zdravstveni aspekti, funkcionalne mere, ispitivanje kvaliteta, zapaljivost i ekološki uslovi proizvodnje.

Praktična nastava: Rešavanje zadataka, uz primenu teorijse nastave, u  fabrici tapaciranog nameštaja  u trajanju od tri nedelje i izrada seminarskog rada. Predviđena je provera znanja tokom vežbi jednim kolokvijumom.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe