+

Трговина дрветом и производима од дрвета

Шифра предмета: ТМП4834
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезни (VIII семестар)
Број ESPB: 6
Услов: општи услови

Оспособљавање студената за професионално и ефикасно бављење пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета дрвета, намештаја и производа од дрвета као и праћење стања и трендова на тржишту ових производа.

Располагање знањима из области продаје дрвета, склапања купопродајних уговора, технике извоза и увоза дрвета, намештаја и производа од дрвета, припреме за отпрему и преузимања производа од дрвета, међународних правила за тумачење трговинских термина (Incoterms) као и стања у области производње, токова трговине и потрошње дрвета, намештаја и производа од дрвета на домаћем и међународном тржишту.

Теоријска настава-предавања: Значај изучавања дисциплине трговина дрветом. Продаја дрвета. Облици продаје дрвета. Лицитација Субмисија. Тендери. Слободна продаја. Продаја по ценовнику. Дугорочни уговори. Концесије. Уговори о продаји дрвета. Припрема за отпрему и преузимање робе у трговини дрветом. Преузимање трупаца.  Припрема за отпрему, преузимање и отпрема неокрајчене, полуокрајчене и окрајчене резане грађе, фурнира, ламелираних плоча, намештаја и финалних производа од дрвета. Стандардизација. Трговина дрветом и производима од дрвета са међународним економским односима. Инструменти плаћања у домаћем и спољнотрговинском промету производа од дрвета. Спољнотрговински саобраћај, царине, шпедиција и дистрибуција дрвета и производа од дрвета. Светско и шумско богатство Србије. Климатске промене и њихов утицај на тржиште дрвета. Дрвно тржиште. Токови трговине дрветом и најзначајнијим производима од дрвета у свету. Тржиште намештаја и других финалних производа. Учешће Србије у међународним токовима трговине дрветом, производима од дрвета и намештајем.

Вежбе: Опште узансе за промет робе. Успостављање пословног контакта у трговини дрветом. Уговори о купопродаји дрвета. Робна документа у унутрашњој и спољној трговини дрветом и производима од дрвета. Разврставање трупаца најзначајнијих дрвних врста у класе квалитета на основу дозвољених грешака. СРПС ЕН стандарди за резану грађу. Разврставање сортимената резане грађе у класе квалитета на основу дозвољених грешака. СРПС ЕН стандарди за паркет. Разврставање појединих типова паркета у класе квалитета на основу дозвољених грешака. Тржишни критеријуми за сортирање и класирање букове и храстове резане грађе у извозу на најзначајнија тржишта. Критеријуми за сортирање букове грађе и левантинске мере за земље Средњег Истока. Incoterms правила за тумачење трговинских термина.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: Разврставање појединих типова паркета у класе квалитета на основу дозвољених грешака (рад на узорцима).

Практична настава:  Практична настава студената у предузећима и трговачким компанијама.