+

Економика дрвне индустрије

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов: Према правилнику

Имплементација различитих метода калкулације трошкова, израчунавања цене коштања изабраних производа и анализа биланса успеха предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета.

 

Разумевање практичног значаја примене калкулација трошкова и анализа биланса у процесу доношења пословних одлука у предузећима за производњу намештаја и производа од дрвета.

  • Избор производа у оквиру технолошког процеса предузећа у коме се спроводи стручна пракса
  • Избор одговарајуих метода калкулација трошкова за израчунавање цене коштања
  • Прикупљање и обрада података
  • Анализа података и калкулисање трошкова
  • Упоредна анализа добијених резултата и извођење закључака
  • Хоризонтална и вертикална анализа Биланса успеха предузећа за изабране године пословања
  • Израчунавање индикатора успешности пословања предузећа