+

Maшине и алати за обраду дрвета

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов: Уписан V семестар основних студија

Оспособљавање студената да, након одслушаног курса и провере знања, могу да прате наставу из технолошких предмета што подразумева: упознавање рада машина: у примарној преради дрвета. примене CNC машина у финалној преради дрвета, где ће студенти  стећи  знања  из  програмирања  CNC  машина  и  могућности  примене  за одређене операције, као и упознавања са опремом и поступцима за припрему и одржавање резног алата.

Стицање знања и вештина и оспособљавање будућих стручњака за решавање проблема везаних за припрему и одржавање резног алата и машина и познавање машинске обраде масивног дрвета и плоча на бази дрвета. Стицање знања и вештина и оспособљавање будућих стручњака за решавање проблема везаних за познавање експлоатационих могућности и начина рада машина са компјутерском нумеричком контролом.

Пракса би се обавила у предузећима која се баве: припремом и одржавањем алата где студенти снимају обрадне системе и алате за припрему и одржавање конвенционалних и неконвенционалних алата за обраду дрвета., примарном прерадом дрвета где би студенти снимали постојеће системе обраде, алате и режиме обраде.

У предузећима из области финалне прераде дрвета студенти снимају постојеће системе са компјутерском нумеричком контролом.

Након праксе пишу Извештај са стручне праксе.