+

Енглески језик 2

Шифра предмета: ТНПОД1208/4
Студијски програм: Технологијe намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: предзнање енглеског језика у обиму средње школе

Циљ предмета је обнављање основних језичких структура и речника стеченог током претходног школовања и усвајање нових лексичких  јединица и граматичких структура које су у функцији стручног текста и језика струке уопште.

По завршетку курса студент  је оспособљен да чита стручну литературу, самостално проналази информације, пише краће форме стручних текстова и стиче нова знања из своје струке читајући текстове на енглеском језику.

Теоријска настава

У настави се недељно обрађује по једна тема из струке:

UNIT 1 SEED SOURCES
UNIT 2 NURSERY PRACTICE
UNIT 3 PROPERTIES OF WOOD
UNIT 4 PLANTING
UNIT 5 WHAT IS A HARDY PLANT
UNIT 6 INGENIOUS KINGDOM
UNIT 7 SOIL
UNIT 8 CLIMATE
UNIT 9 THE FOREST AS A COMMUNITY
UNIT 10 WIND
UNIT 11 FOREST DISEASES

Практична настава:

увежбавање лексичких јединица и граматичких структура у функцији струке  и развијање језичких вештина (граматичка и лексичка вежбања, квизови, тестови, језичке игре, role-play, преводи, есеји, презентације….)

Други облици наставе – лабораторијске вежбе