+

Tijana Vulević

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 901
E-mail: tijana.andrijanic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 6a
Konsultacije: utorak, 13‒14 časova; sreda, 9‒10 časova

Tijana Vulević je rođena 30. 8. 1984. godine u Kraljevu, gde je završila gimnaziju 2003. godine. Šumarski fakultet u Beogradu, Odsek za zaštitu od erozije i uređenje bujica, upisala je 2003/2004. godine, a diplomirala je 2009. god. sa prosečnom ocenom 9,43 (diplomski rad pod naslovom „Optimizacija angažovanja radne snage pri planiranju izvođenja radova na regulaciji Jelašničke reke”).
Od oktobra 2009. upisuje doktorske studije na Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, gde radi na izradi doktorske disertacije pod naslovom „Višekriterijumsko odlučivanje u funkciji konzervacije zemljišnih i vodnih resursa brdsko-planinskih područja centralne Srbije”.
Od februara 2011. zaposlena je na Šumarskom fakultetu na projektu Ministarstva nauke „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu, praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje” kao istraživač-pripravnik, odnosno od aprila 2012. kao istraživač‑saradnik. Od januara 2013. zaposlena je na Šumarskom fakultetu kao asistent.
Oblast naučnih i stručnih interesovanja usmerena je na metode planiranja i organizacije građenja protiverozionih radova, upravljanje projektima i primena mehanizacije u oblasti zaštite zemljišnih i vodnih resursa i primeni metoda višekriterijumskog odlučivanja u oblasti zaštite životne sredine od bujica i erozije.
Član je Udruženja bujičara Srbije i Svetske asocijacije za konzervaciju zemljišta i voda (World Association of Soil and Water Conservation ‒ WASWAC).

Uža naučna oblast

Erozija i konzervacija zemljišta i voda

Odabrani naučni radovi

 • Vulevic, T., Dragovic, N., Kostadinov, S., Belanovic Simic, S., Milovanovic, I. (2015). Prioritization of Soil Erosion Vulnerable Areas Using Multi-Criteria Decision Analysis Methods. Polish Journal of Environmental Studies, 24 (1), 317–323.
  http://www.pjoes.com/pdf/24.1/Pol.J.Environ.Stud.Vol.24.No.1.317-323.pdf
 • Dragovic, N. Vulevic T. (2015): Wahl des besten Angebots zur projektplanung im bereich der wasserwirtschaft mittels der AHP-Methode, Bauingenieur, 90 (09), 420-426.
  http://www.bauingenieur.de/bauing/article.php?data[article_id]=84128
 • Andrijanić, T., Dragović, N. (2012): Višekriterijumska analiza izbora izvođača radova na uređenju erozionih područja, Časopis Erozija 38, 27–43.
  http://www.udruzenjebujicara.com/images/stories/casopis_erozija/Erozija_38.pdf
 • Andrijanić, T., Dragović, N., Todosijević, M. (2012): Optimizacija angažovanja radne snage pri planiranju izvođenja radova na regulaciji Jelašničke reke, Glasnik Šumarskog fakulteta, 106, 29-40.
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2012/0353-45371206029A.pdf