+

Дамјан Пантић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 867
Е-маил: damjan.pantic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 94
Консултације: понедељак, 11-13 часова

Рођен је 26. 9. 1963. године у Сремској Митровици. На Шумарски факултет Универзитета у Београду, Одсек за Шумарство, уписао се 1983. године. Дипломирао је 1987. године, магистрирао 1993. године, а докторирао 2003. године.

Радни однос на Шумарском факултету у Београду, као асистент‑приправник на ужој научној области Планирање газдовања шумама, засновао је 1989. године. У звање асистента изабиран је 1994. год. у звање доцента 2004. године, у звање ванредног професора 2010. године, a у звање редовног професора 2015. године.

Члан УШИТ Србије (Удружење шумарских инжењера и техничара Србије), представник Србије у ENFIN (Европска мрежа националних инвентура шума), FAO експерт за инвентуру шума, члан тима за хармонизацију националних инвентура шума земаља Европе (COST ACTION FP1001. WG1. SWG1).

Шеф Катедре планирања газдовања шумама од 2014. године.

Област истраживања

дендрометрија, инвентура шума, моделовање у шумарству, планирање газдовања шумама.

Одабрани научни радови

У досадашњем периоду Дамјан Пантић је објавио 125 библиографских јединица. Неке од значајнијих су:

  1. Pantić D. (1993): Proučavanje uticaja tipa šume na oblik i zapreminu stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama Ravnog Srema, Magistarski rad, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd, (1-161).
  2. Banković S., Pantić D. (1999): Mogućnost primene delomičnog premera pri inventuri prebirnih sastojina na Tari, Šumarstvo 1-2, UŠITS, Beograd, (27-40).
  3. Pantić D. (2003): Izbor optimalnog metoda premera u veštački podognutim sastojinama topole na području Ravnog Srema, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd, (1-109).
  4. Banković S., Pantić D. (2006): Dendrometrija, udžbenik, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd (1-556).
  5. Banković S., Medarević M., Pantić D., Petrović N. (2009): The National Forest Inventory of the Republic of Serbia:the growing stock of the Republic of Serbia, Monograph, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia, Forest Directorate, Belgrade (1-238).
  6. Banković S., Medarević M., Pantić D., Petrović N. (2009): Characteristics of silver fir (Abies alba Mill.) development in selection forests at different sites – study of Mt. Goc forests (central Serbia), Austrian Journal of Forest Science (Centralblatt für das Gesamte Forstwesen), 126 (4): (197-214).
  7. Medarević M., Banković S., Pantić D., Obradović S. (2010): Effects of the Control method (Goč variety) in selection forest management in western Serbia, Archives of Biological Sciences, 62 (2): (407-418).
  8. Pantić D., Medarević M., Banković S., Obradović S., Šljukić B., Pešić B. (2011): Structural, production and dynamic characteristics of the strict forest reserve “Račanska Šljivovica“ on Mt. Tara, Bulletin of the Faculty of Forestry 103, University of Belgrade-Facultu of Forestry, Belgrade (93-114).
  9. Pantić D., Banković S., Medarević M., Obradović S. (2011): Some characteristics of the stagnation stage in the development of silver fir (Abies alba Mill.) trees in selection forests in Serbia, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 35 (4): (367-378).
  10. Pantić D., Banković S., Medarević M., Šljukić B., Obradović S., Borota D. (2012): Characteristics of silver fir development in even-aged forests at different sites on Mt. Goč, Proceedings, International Scientific Conference “Forests in Future – Sustainable Use, Risks and Challenges”, 4th-5th October 2012, Belgrade, (15-24).