+

Рачуноводство

Служба за финансијско‑материјално пословање обавља послове из области рачуноводства за потребе Факултета и ЦННО, прати прописе из области материјално‑финансијског пословања, даје мишљења, тумачења и стара се о примени прописа у пракси, учествује у изради општих аката из области материјално‑финансијског пословања, саставља периодичне обрачуне извршења буџета и завршни рачун, прати реализацију свих домаћих и међународних пројеката, саставља и друге посебне обрачуне и извештаје Управи за трезор, Пореској управи, Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству финансија и другим органима и обавља друге послове.

Служба за финансијско‑материјално пословање
Шеф рачуноводства Вукелић М. Слободанка slobodanka.vukelic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 984
Контиста Кузмановић М. Љиљана ljiljana.kuzmanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 965
Књиговођа анал. добављача Бабић М. Јасмина jasmina.babic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 966
Благајник Јовановић Р. Лидија lidija.jovanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 810
Финансије и књиг. добављ. Јовић Р. Светлана svetlana.jovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 888
Књиговођа Миливојевић Р. Гордана gordana.milivojevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 806
Самост. референт за ПДВ Михајловић М. Славица slavica.mihajlovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 888
Реф. за обрачун зарада Николић Б. Рајка rajka.nikolic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 969
Књиговођа купаца и пореза Томић В. Љиљана ljiljana.tomic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 806
Књиговођа главне књиге Цветковић Т. Ирена irena.cvetkovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 965
Магационер Митровић У. Санела sanela.mitrovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 810
Набављач Џаврић Ј. Милоје miloje.dzavric@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 963