+

Служба за рачуноводство и финансије

Служба за финансијско‑материјално пословање обавља послове из области рачуноводства за потребе Факултета и ЦННО, прати прописе из области материјално‑финансијског пословања, даје мишљења, тумачења и стара се о примени прописа у пракси, учествује у изради општих аката из области материјално‑финансијског пословања, саставља периодичне обрачуне извршења буџета и завршни рачун, прати реализацију свих домаћих и међународних пројеката, саставља и друге посебне обрачуне и извештаје Управи за трезор, Пореској управи, Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству финансија и другим органима и обавља друге послове.

Служба за рачуноводство и финансије
Руководилац службе Милошевић Весна vesna.milosevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 984
Дипл. економиста за финансијско – рачуноводствене послове Кузмановић М. Љиљана ljiljana.kuzmanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 965
Референт за финансијско – рачуноводствене послове Бабић М. Јасмина jasmina.babic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 966
Благајник Јовановић Р. Лидија lidija.jovanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 806
Самостални финансијско – рачуноводствени сарадник Марковић Ангелина angelina.markovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 888
Референт за финансијско – рачуноводствене послове Миливојевић Р. Гордана gordana.milivojevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 806
Самостални финансијско – рачуноводствени сарадник Михајловић М. Славица slavica.mihajlovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 888
Самостални финансијско – рачуноводствени сарадник Николић Б. Рајка rajka.nikolic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 969
Референт за финансијско – рачуноводствене послове Томић В. Љиљана ljiljana.tomic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 806
Самостални финансијско – рачуноводствени сарадник Цветковић Т. Ирена irena.cvetkovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 965