+

Служба за правне и опште послове

Служба за правне и опште послове обавља правне послове, послове везане за радне односе, права и обавезе запослених, прати и спроводи поступак избора наставника и сарадника, води поступке јавних набавки, заводи и архивира материјал, сређује и дистрибуира пошту, обавља курирске послове, умножава све врсте материјала и обавља све друге правне и опште послове.

Служба за правне и опште послове
Реф. за кадровске послове – шеф службе Јанкијевић И. Мирослав miroslav.jankijevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 921
Правни референт Божић Г. Милица milica.bozic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 987
Службеник за јавне набавке Стевановић Ј. Зорица zorica.stevanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 844
Радник у скриптарници Николић В. Анита anita.nikolic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 809
Архивар Поповић М. Зорица zorica.popovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 813
Референт у писарници Дамњановић В. Светлана svetlana.damnjanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 813
Курир Јордановић М. Сузана suzana.jordanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 813
Радник у копирници Станковић Ј. Нада nada.stankovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 847