+
????????????????????????????????????

Јована Деветаковић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 874
Е-маил: jovana.devetakovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 110
Консултације: понедељак, 10‒12 часова

Биографија: др Јована Деветаковић је рођена 23. 9. 1986. у Барајеву, Република Србија. Основну школу „Миодраг Вуковић-Сељак” у Барајеву завршила је 2001. године као добитник Вукове дипломе. Исте године уписала је средњу Медицинску школу Звездара у Београду, смер фармацеутски техничар, коју је завршила 2005. године са одличним успехом током четворогодишњег образовања. На Шумарски факултет Универзитета у Београду се уписала 2005. године као редован студент. Марта 2011. године дипломирала је на матичном факултету на предмету Планирање газдовања шумама са оценом 10. У току студија је више пута награђивана од стране Факултета у својству студента са највишом просечном оценом у генерацији, док је просечна оцена на крају студија износила 8,94. Докторске студије на истом факултету уписала је октобра 2011. године на Катедри семенарствa, расадничарствa и пошумљавањa.

Стручну праксу у трајању од једне године обавила је у ЈКП „Зеленило Београд”, у РЈ „Шуме”, а потом у РЈ „Дрвореди”.

Од 2013. године ангажована на извођењу вежби из предмета Семенарство, расадничарство и пошумљавање на смеру Шумарство и Семенарство и расадничарство на смеру Еколошки инжењеринг у очувању земљишних и водних ресурса на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Члан је Друштва генетичара Србије и Научно-стуковног друштва „Рефореста”.

Ангажована је на 6 националних и једном међународном научноистраживачком пројекту као истраживач.

Говори енглески језик, познаје рад на рачунару и поседује возачку дозволу Б категорије.

Удата је и мајка једног детета.

Област истраживања

Семенарство, расадничарство и пошумљавање.

Одабрани научни радови

  • Ivetić V, Devetaković J, Nonić M, Stanković D, Šijačić-Nikolić M (2016): Genetic diversity and forest reproductive material – from seed source selection to planting. iForest Vol. 9: 801-812.
  • Ivetić V., Stjepanović S., Devetaković J., Stanković D., Škorić M. (2014): Relationships between leaf traits and morphological attributes in one-year bareroot Fraxinus angustifolia Vahl. seedlings. Annals of Forest Research 57(2): 197-203.
  • Devetaković J, Stanković D, Ivetić V, Šijačić-Nikolić M, Maksimović Z (2016): Potential of different European white elm (Ulmus laevis Pall.a) genotypes for phytoextraction of heavy metals. Fresenius Environmental Bulletin 10 (25): 4318-4323.
  • Devetaković J., Ivetić V., Šijačić-Nikolić M., Popović V., Ivanović B. (2014): Breeding of european white elm in Serbia – selection and progeny test. In: Mladenović-Drinić S. and Anđelković V. (Eds.) Book of paper of V Congress of Serban genetic society, on line edition. Publisher Serban genetic society.pp. 31-36. ISBN 978-86-87109-11-7.
  • Devetaković J., Mitrović B., Milosavljević M., Nonić M., Stanković D. (2015): European white elm: Potential for wetlands reforestation. In: Ivetić V., Stanković D. (eds.) Proceedings: International conference Reforestation Challenges. 03-06 June 2015, Belgrade, Serbia. Reforesta. pp. 144-148. ISBN 978-86-918861-1-0.
  • Devetaković J., Šiljačić-Nikolić M., Ivetić V. (2013): Variability of morphometric caracteristics of one-year seedlings of different half-sib European White Elm (Ulmus effusa Wild.) from the Great War Island. Biologica Nyssana, 4 (1-2), December 2013: 87-92. ISSN: 2217-4606.
  • Ivetić V., Devetaković J., Davorija Z., Šijačić-Nikolić M. (2015): Intra-and inter-provenance variability of Ostrya carpinifolia Scop. seedlings. Glasnik Šumarskog fakulteta 112, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (33-42).