+

Плантажно шумарство

Шифра предмета: Ш3633Б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Први степен
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 2
Услов:

Циљ предмета је стицање неопходних знања за оснивање (избор врсте, клона, технике садње) и негу плантажа за производњу техничког дрвета (тополе, дивља трешња, црни орах и др.), засада кратке опходње (врбе, тополе, јове), плантажа за фиторемедијацију, система агрошумарства, семенских плантажа и плантажа за производњу недрвних шумских производа (за потребе кондиторске, прехрамбене и фармацеутске индустрије). Обухваћене су врсте дрвећа (и њихови унутарврсни таксони) које се могу користити за оснивање плантажа и интензивно газдовање

Стицање неопходних знања за избор и производњу садног материјала, оснивање и негу плантажа основаних од шумског дрвећа и/или на шумском земљишту.

Теоријска настава: Значај оснивања плантажа шумског дрвећа. Плантаже топола. Плантаже врба. Засади кратке опходње. Плантаже ораха. Плантаже леске. Плантаже багрема. Плантаже мечје леске. Плантаже гинка. Плантаже дивље трешње. Плантаже дуда. Плантаже ароније. Плантаже еводије. Семенске плантаже. Плантаже за новогодишња дрвца. Плантаже за фиторемедијацију. Агрошумарство. Свака тематска јединица обухвата следећа подпоглавља: Избор клонова и сорти за плантажно гајење. Крактеристике станишта за плантажно гајење. Техника рада на оснивању плантажа. Мере неге, одржавања  и заштите у плантажама.

Практична настава:

Други облици наставе – лабораторијске вежбе