+
????????????????????????????????????

Jovana Devetaković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 874
E-mail: jovana.devetakovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 110
Konsultacije: ponedeljak, 10‒12 časova

Biografija: dr Jovana Devetaković je rođena 23. 9. 1986. u Barajevu, Republika Srbija. Osnovnu školu „Miodrag Vuković-Seljak” u Barajevu završila je 2001. godine kao dobitnik Vukove diplome. Iste godine upisala je srednju Medicinsku školu Zvezdara u Beogradu, smer farmaceutski tehničar, koju je završila 2005. godine sa odličnim uspehom tokom četvorogodišnjeg obrazovanja. Na Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu se upisala 2005. godine kao redovan student. Marta 2011. godine diplomirala je na matičnom fakultetu na predmetu Planiranje gazdovanja šumama sa ocenom 10. U toku studija je više puta nagrađivana od strane Fakulteta u svojstvu studenta sa najvišom prosečnom ocenom u generaciji, dok je prosečna ocena na kraju studija iznosila 8,94. Doktorske studije na istom fakultetu upisala je oktobra 2011. godine na Katedri semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja.

Stručnu praksu u trajanju od jedne godine obavila je u JKP „Zelenilo Beograd”, u RJ „Šume”, a potom u RJ „Drvoredi”.

Od 2013. godine angažovana na izvođenju vežbi iz predmeta Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje na smeru Šumarstvo i Semenarstvo i rasadničarstvo na smeru Ekološki inženjering u očuvanju zemljišnih i vodnih resursa na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Član je Društva genetičara Srbije i Naučno-stukovnog društva „Reforesta”.

Angažovana je na 6 nacionalnih i jednom međunarodnom naučnoistraživačkom projektu kao istraživač.

Govori engleski jezik, poznaje rad na računaru i poseduje vozačku dozvolu B kategorije.

Udata je i majka jednog deteta.

Oblast istraživanja

Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje.

Odabrani naučni radovi

  • Ivetić V, Devetaković J, Nonić M, Stanković D, Šijačić-Nikolić M (2016): Genetic diversity and forest reproductive material – from seed source selection to planting. iForest Vol. 9: 801-812.
  • Ivetić V., Stjepanović S., Devetaković J., Stanković D., Škorić M. (2014): Relationships between leaf traits and morphological attributes in one-year bareroot Fraxinus angustifolia Vahl. seedlings. Annals of Forest Research 57(2): 197-203.
  • Devetaković J, Stanković D, Ivetić V, Šijačić-Nikolić M, Maksimović Z (2016): Potential of different European white elm (Ulmus laevis Pall.a) genotypes for phytoextraction of heavy metals. Fresenius Environmental Bulletin 10 (25): 4318-4323.
  • Devetaković J., Ivetić V., Šijačić-Nikolić M., Popović V., Ivanović B. (2014): Breeding of european white elm in Serbia – selection and progeny test. In: Mladenović-Drinić S. and Anđelković V. (Eds.) Book of paper of V Congress of Serban genetic society, on line edition. Publisher Serban genetic society.pp. 31-36. ISBN 978-86-87109-11-7.
  • Devetaković J., Mitrović B., Milosavljević M., Nonić M., Stanković D. (2015): European white elm: Potential for wetlands reforestation. In: Ivetić V., Stanković D. (eds.) Proceedings: International conference Reforestation Challenges. 03-06 June 2015, Belgrade, Serbia. Reforesta. pp. 144-148. ISBN 978-86-918861-1-0.
  • Devetaković J., Šiljačić-Nikolić M., Ivetić V. (2013): Variability of morphometric caracteristics of one-year seedlings of different half-sib European White Elm (Ulmus effusa Wild.) from the Great War Island. Biologica Nyssana, 4 (1-2), December 2013: 87-92. ISSN: 2217-4606.
  • Ivetić V., Devetaković J., Davorija Z., Šijačić-Nikolić M. (2015): Intra-and inter-provenance variability of Ostrya carpinifolia Scop. seedlings. Glasnik Šumarskog fakulteta 112, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (33-42).