+

Marko Perović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 801
E-mail: marko.perovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 122
Konsultacije: Jesenji semestar: sreda 13-14 časova i petak 10-11 časova. Prolećni semestar: utorak 14-15 časova, petak 11-12 časova.

Dr Marko Perović je rođen 23. 7. 1977. u Somboru, Republika Srbija. Na Odseku za šumarstvo, na Univerzitetu u Beogradu ‒Šumarskom fakultetu, diplomirao je 2002. godine. Magistarski rad je odbranio 2007. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Taksonomija i uticaji staništa na karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii Orph.) u Srbiji” odbranio je 2014. godine, na istom fakultetu.

U periodu 23. 2 ‒ 23. 5. 2004, kao i 26. 11 ‒ 22. 12. 2007. godine, boravio je na Institutu Johan Heinrich von Thünen u Hamburgu, Nemačka, u cilju specijalizacije. Na Georg-August univerzitetu u Getingenu, Nemačka, obavio je specijalizaciju u periodu 25. 7 ‒ 15. 10. 2010, a u periodu 8. 5 ‒ 22. 5. 2013. je boravio u Institutu za biljnu genetiku u Firenci, Italija, u okviru COST međunarodnog naučnog programa „Biosafety of forest transgenic trees: Improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives”.

Koautor je univerzitetskog udžbenika „Dendrologija”, pomoćnog udžbenika „Praktikum iz Dendrologije” (2016) i priručnika „Priručnik za određivanje najznačajnijih autohtonih hrastova” (2012). Dosad je objavio 42 naučnih i stručnih radova.

Kao član komisije ili mentor učestvovao je u izradi 77 diplomskih i završnih radova, kao i 5 master radova. Učestvovao je u realizaciji 10 naučnoistraživačkih projekata, kao i u dve COST akcije.

Dobro govori engleski, nemački i ruski jezik, a služi se francuskim.

Uža naučna oblast

dendrologija, floristika, ekologija biljaka,  ekologija šumskih zajednica

Odabrani naučni radovi

1. Perović, M. (2014): Taksonomija i uticaji staništa na karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii Orph.) u Srbiji. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet. Br. str. 288
2. Perović M. (2002): Pinjol (Pinus pinea L.) u Smederevskoj Palanci-nova vrsta za alohtonu dendrofloru Srbije. Proceedings of 7th Symposium of the flora of southeastern Serbia and neighboring regions. Dimitrovgrad. Str. 177.-179
3. Cvjetićanin, R., Perović, M. (2007): Autohtona dendroflora nacionalnog parka „Tara“. Zbornik radova „Osnovne ekološke i strukturno proizvodne karakteristike tipova šuma Đerdapa i Tare“. Ministarstvo nauke Republike Srbije, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, NP „Đerdap“ i NP „Tara“. Str. 153.-162.
4. Perović, M, Cvjetićanin, R. (2009): Ecological and floristic characteristics of the new subassociation Aceri heldreichiiFagetum subass. carpinetosum betuli on mt. Rudnik. Glasnik Šumarskog fakulteta 100. Beograd. Str. 179-190
5.  Perovic, M, Prinz, K, Finkeldey, R, Cvjeticanin, R. (2012): Genetic variation of greek maple (Acer heldreichii Orph.) populations in the western balkan region. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 11-12/2012. J.D. Sauerländer’s Verlag. Bad Orb. Str. 248-255.
6. Cvjetićanin, R, Košanin, O, Krstić, M, Perović, M, Novaković-Vuković, M. (2013): Fitocenološke i edafske karakteristike šuma hrasta kitnjaka na Miroču u severoistočnoj Srbiji. Glasnik Šumarskog fakulteta 107. Beograd; 27-56
7. Cvjetićanin, R, Košanin, O, Perović, M, Novaković-Vuković, M. (2014): Florističke i edafske karakteristike šume kitnjaka i vresa (CallunoQuercetum petraeae Schlüter 1959) na području Malog Zvornika. Šumarstvo 3-4/2014. Beograd. Str. 63-73
8. Novaković-Vuković, M, Perović, M. (2014): Uporedna analiza florističkog sastava šume sladuna i cera i veštački podignute sastojine crnog bora u Lipovici kod Beograda. Šumarstvo 3-4/2014. Beograd. Str. 75-89
9. Perović, M, Cvjetićanin, R. (2015): Severnoameričke vrste u šumskim kulturama i plantažama u Srbiji. Šumarstvo 3/2015. Beograd. Str. 75-88

10. Gazdić, M, Pejović, S, Gazdić, J, Perović, M, Caković, D. (2016): Floristic composition and ecologycal analysis of the mixed forests (beech, fir, spruce) in the management unit Bjelasica (Bjelasica Mt, Montenegro). Agriculture & Forestry. Vol. 62, 3. Podgorica. Str. 207-221