+

Економска географија шумских ресурса

Шифра предмета: Ш4739А
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 3
Услов:

Основни циљ је да се пруже потребна знања из дела друштвене географије који се бави проучавањем територијалне организације производње (просторна структура економских активности) и прати динaмичнe прoмeнe у eкoнoмиjaмa рaзличитих рeгиoнa (што је рeзултaт дeлoвaњa прирoдних и aнтрoпoгeних фaктoрa, посебно у условима глобализације светске економије), а важна су за област промета шумских (посебно дрвних) производа..

Располагање знањима која ће омогућити да се успешно процењују географски услови са становишта економске вредности, издвајају привредни рејони и други производно-територијални комплекси, а што је неопходно за решавање задатака и проблема из области промета дрвних сортимената и других шумских производа, односно ради обезбеђења производа атрактивних за извоз и избор најисплативијих дестинација за њихов пласман.

Теоријска настава: Еко-климатски региони на Земљи и вегетација (климатски појасеви и њихов распоред на планети, веза екоклиматских појасева и вегетације, распоред вегетације по екоклиматским појасевима), Распоред и структура шумских ресурса на Земљи (шуме и њихов распоред на планети, шуме умерене зоне, шуме тропског региона), Еколошки значај шума (улога шума у глобалним екосистемима, шума као екосистем, еколошке функције шума), Економски значај шума (шуме као извор дрвне сировине, шуме као извор других врста сировина и производа, употреба дрвета и других производа из шума, шумарство као привредна област, привредни значај шумарства и шума), Извори дрвне сировине у свету (Сев. Америка, Латинска Америка, Европа, Африка, Азија, Океанија), Комерцијалне врсте по регионима (основне комерцијалне дрвенасте врсте из умереног појаса, основне комерцијалне дрвенасте врсте из тропског појаса), Поједине земље – произвођачи дрвета (Канада и САД, Бразил, Шведска и Финска, Конго, Ц.А. Република, Заир, Камерун и Ангола, Руска федерација, Малезија и Индонезија), Региони највеће потрошње дрвета и структура потрошње (Западна Европа, Северна Америка, Африка, Азија), Поједине земље – потрошачи дрвета (САД, Италија, Шпанија, Немачка и Француска, Египат, Либија и Алжир, Кина, Јапан), Србија – распоред и структура шума (шумски региони и њихов распоред у Србији, најраспрострањенији типови шума у Србији, најраспрострањеније врсте дрвећа у Србији), Србија – економски значај шума (употреба дрвета и најзначајнији дрвни производи, комерцијалне врсте дрвећа у Србији, допринос шумарства привреди Србије, увоз и извоз дрвета Србије), Србија – производња и потрошња дрвета (натурални израз производње по сортиментима и врстама дрвећа, вредносни израз производње по сортиментима и врстама дрвећа, натурални израз потрошње дрвета, вредносни израз потрошње дрвета, биланс производње и потрошње дрвета).

Практична настава: /

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: /