+

Мирјана Шијачић-Николић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 889
Е-маил: mirjana.sijacic-nikolic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 117
Консултације: понедељак, 9‒10 часова, кабинет 117

Др Мирјана Шијачић-Николић је рођена 19. априла 1968. године у Београду. Основну и средњу школу је завршила у Сомбору. На Одсеку за шумарство, Шумарског факултета Универзитета у Београду, дипломирала је 1991. године. Магистарски рад је одбранила 1995. године, а докторску дисертацију фебруара 2001. године, на истом факултету. На Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, у звање доцента изабрана је 2001. године, у звање ванредног професора 2007. године и у звање редовног професора 2011. године.

Специјализацију у лабораторији за биотехнологију Института за кукуруз „Земун Поље” у Београду обавила је 1999. године. У међународном програму „Conservation and management of forest genetic resources in Eastern Europe”, који је одржан у Аустрији у организацији BMLUFW и IPRI, учествовала је 2001. године, а 2005. године је учествовала на „Training Workshop on Forest Biodiversity”, који је одржан у Русији у организацији IPGR, CGIAR и BFW.

У свом досадашњем раду објавила је преко 280 библиографских јединица које се баве генетиком шумског дрвећа, оплемењивањем биљака, конзервацијом и усмереним коришћењем шумских генетичких ресурса и биљном производњом.

Током реформе наставног плана и програма на Шумарском факултету, 2010. године, иницирала је увођење новог предмета Конзервација и усмерено коришћење шумских генетичких ресурса, за који је написала и књигу под истим насловом. Коаутор је два помоћна универзитетскa уџбеника: „Практикум из генетике са оплемењивањем биљака” (2003. и 2013) и „Приручник из биологије за полагање квалификационих испита” (2003, 2005, 2009, 2013). Аутор је више збирки задатака из шумарске генетике са оплемењивањем биљака као и библиографије „In memeoriam проф. др Александар Туцовић” (2005). Коаутор је већег броја поглавља у домаћим и међународним монографијaма, од којих је најзначајнија „Флора Србије 2” у издаваштву САНУ-а.

Била је члан 41 комисије за одбрану дипломских радова, учествовала је у 8 комисија за оцену и одбрану магистарских радова, 13 комисија за оцену и одбрану мастер радова и у 15 комисија за оцену и одбрану докторских дисертација, при чему је пет пута била ментор. Тренутно се под њеним менторством реализује већи број докторских дисертација и мастер радова.

Учествовала је у реализацији 31 научноистраживачког пројекта, од којих је руководила реализацијом 11 пројеката. Учествовала је и учествује у раду четири COST акције.

На Шумарском факултету у Београду била је заменик председника Већа Одсека за шумарство (у два мандата), руководилац докторских студија за област Шумарство и шеф Катедре семенарства, расадничарства и пошумљавања (у два мандата). У периоду 2014‒2016. године била је представник Шумарског факултета у Већу биотехничких наука на Универзитету у Београду. Тренутно се налази на функцији продекана за науку и међународну сарадњу.

У децембру 2012. године изабрана је за дописног члана Академије инжењерских наука Србије ‒ Одељења за биотехнологију.

Удата је, мајка једног сина.

Област истраживања

Шумарска генетика, оплемењивање биљака, оплемењивање украсних биљака, конзервација шумских генетичких ресурса, семенарство, расадничарство и пошумљавање.

Одабрани научни радови

  • Šijačić-Nikolić Mirjana; Milovanović Jelena; Nonić Marina; Knežević Radmila; Stanković Dragica (2013): Leaf morphometric characteristics variability of different beech provenances in juvenile divelopment stage; Genetika, Vol 45, No 2, ISSN 0534-0012, 369-380. http://www.dgsgenetika.org.rs/abstrakti/vol45no2_rad6.pdf
  • Šijačić-Nikolić, Mirjana; Milovanović, Jelena; Bobinac, Martin; Savić-Pavićević, Dušanka; Brajušković, Goran; Diklić, Mladen (2009): Variability of the Chloroplast DNA of Sessile oak (Quercus petraea agg. Ehrendorfer 1967) in Serbia. Archives of Biological Sciences. Vol. 61 No. 3, Serbia Biological Society, ISSN 0354-4664, 459-465. http://archonline.bio.bg.ac.rs/
  • Šijačić-Nikolić, Mirjana; Milovanović, Jelena (2012): Conservation and sustainable use of foerst genetic resources throught an example of watland ecosystems, International Conference: Role of research in sustainable development of agriculture and rural areas, May 23-26, Podgorica, Montenegro, , Agriculture & Forestry, Vol. 57. Issue 1: 23-31. http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?journal_id=160&id=2053
  • Шијачић-Николић, Мирјана и Васић, Олга (2012): HAMAMELIDALES: Platanaceae Lindl. Поглавње у монографији: „Флора Србије 2“, Српска академија наука и уметности – САНУ, Одељење хемијских и биолошких наука, Београд: 56-62.
  • Шијачић-Николић, Мирјана и Туцовић, Александар † (2012): URTICALES: Moraceae Link. Поглавње у монографији: „Флора Србије 2“, Српска академија наука и уметности – САНУ, Одељење хемијских и биолошких наука, Београд: 62-71.
  • Шијачић-Николић, Мирјана; Миловановић, Јелена (2009): Примена молекуларних маркера у конзервацији генофонда шумског дрвећа = Molecular markers applaying in forest trees gene pool conservation – Гласник Шумарског факултета, Београд, бр 99, ISBN 0353-4537, COBIS.SR-ID: 27226370, 101-113. http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/99/08.pdf
  • Шијачић-Николић, Мирјана; Миловановић, Јелена (2007): Конзервација и усмерено коришћење шумских генетичких ресурса – Conservation and directed utilisation of forest genetic resources. – Гласник Шумарског факултета, Београд, бр. 95, 7-21. ISBN 0353-4537, COBIS.SR-ID: 27226370, ПРЕГЛЕДНИ РАД. http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/95/01.pdf
  • Шијачић-Николић, М., Миловановић, Ј., Нонић, М., Кнежевић, Р., Бабић, В. (2012): Екотипска карактеризација генетичке варијабилности провенијенција букве из југоисточне Европе на основу морфометријских карактеристика листова, Гласник Шумарског факултета 106, Београд, ISBN 0353-4537, COBIS.SR-ID: 27226370, 197-214. http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/
  • Шијачић-Николић, Мирјана; Јелена, Миловановић; Марина Нонић (2014): Шумски генетички ресурси-стање и предлози за унапређење ове области, Гласник Шумарског факулета-специјални број поводом научног скупа „Шуме Србије и одрживи развој“, Београд, ISBN 0353-4537, COBIS.SR-ID: 27226370: 51-70.