+

Mirjana Šijačić-Nikolić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 889
E-mail: mirjana.sijacic-nikolic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 117
Konsultacije: ponedeljak, 9‒10 časova, kabinet 117

Dr Mirjana Šijačić-Nikolić je rođena 19. aprila 1968. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu je završila u Somboru. Na Odseku za šumarstvo, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, diplomirala je 1991. godine. Magistarski rad je odbranila 1995. godine, a doktorsku disertaciju februara 2001. godine, na istom fakultetu. Na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu, u zvanje docenta izabrana je 2001. godine, u zvanje vanrednog profesora 2007. godine i u zvanje redovnog profesora 2011. godine.

Specijalizaciju u laboratoriji za biotehnologiju Instituta za kukuruz „Zemun Polje” u Beogradu obavila je 1999. godine. U međunarodnom programu „Conservation and management of forest genetic resources in Eastern Europe”, koji je održan u Austriji u organizaciji BMLUFW i IPRI, učestvovala je 2001. godine, a 2005. godine je učestvovala na „Training Workshop on Forest Biodiversity”, koji je održan u Rusiji u organizaciji IPGR, CGIAR i BFW.

U svom dosadašnjem radu objavila je preko 280 bibliografskih jedinica koje se bave genetikom šumskog drveća, oplemenjivanjem biljaka, konzervacijom i usmerenim korišćenjem šumskih genetičkih resursa i biljnom proizvodnjom.

Tokom reforme nastavnog plana i programa na Šumarskom fakultetu, 2010. godine, inicirala je uvođenje novog predmeta Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa, za koji je napisala i knjigu pod istim naslovom. Koautor je dva pomoćna univerzitetska udžbenika: „Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka” (2003. i 2013) i „Priručnik iz biologije za polaganje kvalifikacionih ispita” (2003, 2005, 2009, 2013). Autor je više zbirki zadataka iz šumarske genetike sa oplemenjivanjem biljaka kao i bibliografije „In memeoriam prof. dr Aleksandar Tucović” (2005). Koautor je većeg broja poglavlja u domaćim i međunarodnim monografijama, od kojih je najznačajnija „Flora Srbije 2” u izdavaštvu SANU-a.

Bila je član 41 komisije za odbranu diplomskih radova, učestvovala je u 8 komisija za ocenu i odbranu magistarskih radova, 13 komisija za ocenu i odbranu master radova i u 15 komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija, pri čemu je pet puta bila mentor. Trenutno se pod njenim mentorstvom realizuje veći broj doktorskih disertacija i master radova.

Učestvovala je u realizaciji 31 naučnoistraživačkog projekta, od kojih je rukovodila realizacijom 11 projekata. Učestvovala je i učestvuje u radu četiri COST akcije.

Na Šumarskom fakultetu u Beogradu bila je zamenik predsednika Veća Odseka za šumarstvo (u dva mandata), rukovodilac doktorskih studija za oblast Šumarstvo i šef Katedre semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja (u dva mandata). U periodu 2014‒2016. godine bila je predstavnik Šumarskog fakulteta u Veću biotehničkih nauka na Univerzitetu u Beogradu. Trenutno se nalazi na funkciji prodekana za nauku i međunarodnu saradnju.

U decembru 2012. godine izabrana je za dopisnog člana Akademije inženjerskih nauka Srbije ‒ Odeljenja za biotehnologiju.

Udata je, majka jednog sina.

Oblast istraživanja

Šumarska genetika, oplemenjivanje biljaka, oplemenjivanje ukrasnih biljaka, konzervacija šumskih genetičkih resursa, semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje.

Odabrani naučni radovi

  • Šijačić-Nikolić Mirjana; Milovanović Jelena; Nonić Marina; Knežević Radmila; Stanković Dragica (2013): Leaf morphometric characteristics variability of different beech provenances in juvenile divelopment stage; Genetika, Vol 45, No 2, ISSN 0534-0012, 369-380. http://www.dgsgenetika.org.rs/abstrakti/vol45no2_rad6.pdf
  • Šijačić-Nikolić, Mirjana; Milovanović, Jelena; Bobinac, Martin; Savić-Pavićević, Dušanka; Brajušković, Goran; Diklić, Mladen (2009): Variability of the Chloroplast DNA of Sessile oak (Quercus petraea agg. Ehrendorfer 1967) in Serbia. Archives of Biological Sciences. Vol. 61 No. 3, Serbia Biological Society, ISSN 0354-4664, 459-465. http://archonline.bio.bg.ac.rs/
  • Šijačić-Nikolić, Mirjana; Milovanović, Jelena (2012): Conservation and sustainable use of foerst genetic resources throught an example of watland ecosystems, International Conference: Role of research in sustainable development of agriculture and rural areas, May 23-26, Podgorica, Montenegro, , Agriculture & Forestry, Vol. 57. Issue 1: 23-31. http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?journal_id=160&id=2053
  • Šijačić-Nikolić, Mirjana i Vasić, Olga (2012): HAMAMELIDALES: Platanaceae Lindl. Poglavnje u monografiji: „Flora Srbije 2“, Srpska akademija nauka i umetnosti – SANU, Odeljenje hemijskih i bioloških nauka, Beograd: 56-62.
  • Šijačić-Nikolić, Mirjana i Tucović, Aleksandar † (2012): URTICALES: Moraceae Link. Poglavnje u monografiji: „Flora Srbije 2“, Srpska akademija nauka i umetnosti – SANU, Odeljenje hemijskih i bioloških nauka, Beograd: 62-71.
  • Šijačić-Nikolić, Mirjana; Milovanović, Jelena (2009): Primena molekularnih markera u konzervaciji genofonda šumskog drveća = Molecular markers applaying in forest trees gene pool conservation – Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, br 99, ISBN 0353-4537, COBIS.SR-ID: 27226370, 101-113. http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/99/08.pdf
  • Šijačić-Nikolić, Mirjana; Milovanović, Jelena (2007): Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa – Conservation and directed utilisation of forest genetic resources. – Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, br. 95, 7-21. ISBN 0353-4537, COBIS.SR-ID: 27226370, PREGLEDNI RAD. http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/95/01.pdf
  • Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M., Knežević, R., Babić, V. (2012): Ekotipska karakterizacija genetičke varijabilnosti provenijencija bukve iz jugoistočne Evrope na osnovu morfometrijskih karakteristika listova, Glasnik Šumarskog fakulteta 106, Beograd, ISBN 0353-4537, COBIS.SR-ID: 27226370, 197-214. http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/
  • Šijačić-Nikolić, Mirjana; Jelena, Milovanović; Marina Nonić (2014): Šumski genetički resursi-stanje i predlozi za unapređenje ove oblasti, Glasnik Šumarskog fakuleta-specijalni broj povodom naučnog skupa „Šume Srbije i održivi razvoj“, Beograd, ISBN 0353-4537, COBIS.SR-ID: 27226370: 51-70.