+

Nebojša Todorović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 824; +381 (11) 3053 828
E-mail: nebojsa.todorovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 47
Konsultacije: utorak i petak, 10‒11 časova

Rođen je 15. 5. 1974. godine u Ivanjici, gde je završio gimnaziju „Venijamin Marinković”. Diplomirao je 2001. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i magistrirao 2007. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 29. 11. 2012. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radni odnos na Šumarskom fakultetu je zasnovao 1. 3. 2002. godine, kada je izabran za asistenta-pripravnika na predmetu Svojstva drveta. Za asistenta je izabran 1. 10. 2007. godine, a za docenta 14. 5. 2013. godine. Dr Nebojša Todorović je bio je student generacije 2001/2002. godine. Rukovodio je i bio je član za odbranu jedne doktorske disertacije, jednog magistarskog rada i više diplomskih radova. Kao stipendista Univerziteta u Hamburgu, mesec dana, u periodu januar‒februar 2007. godine, boravio je na Institutu za mehaniku i fiziku drveta u Hamburgu. Trenutno je angažovan, kao rukovodilac iz Srbije, na međunarodnom studentskom projektu „Innovation School Sprungbrett”, a učesnik je, pored domaćih, i na nekoliko važnih međunarodnih projekata: COST, IPA – South East Europe 4th call… Aktivan je član Klastera drvoprerađivača Srbije i sudski je veštak za oblast utvrđivanja kvaliteta drveta i proizvoda primarne prerade drveta. Dr Nebojša Todorović je, pored magistarske i doktorske teze, objavio sam ili sa saradnicima više od 46 radova, od čega više od 32 naučna rada sa recenzijom objavljenih u naučnim ili stručnim časopisima, 14 radova saopštenih na kongresima i simpozijumima i više od 6 studija i projekata za potrebe preduzeća iz oblasti prerade drveta i više stručnih radova.

Uža naučna oblast

Primarna prerada drveta

Oblast istraživanja

Svojstva i anatomija drveta

Angažovanje u nastavi

Na Odseku za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta izvodi nastavu iz sledećih predmeta:

Strukovne studije:

Osnovne studije:

Master studije:

Doktorske studije:

Odabrani naučni radovi

⦁ Todorović N., Popović Z., Milić G., Popadić R. (2012): Estimation of Heat-Treated Beechwood Properties by Color Change. BioResources 7(1):799‒815, ISSN 1930-2126.
http://www.ncsu.edu/bioresources/BioRes_07/BioRes_07_1_0799_Todorovic_PMP_Heat_Treat_Beach_Color_Change_2397.pdf
⦁ Todorović N., Popović Z., Milić G. (2015): Estimation of quality of thermally modified beech wood with red heartwood by FT-NIR spectroscopy. Wood Science and Technology 49(3):527‒549, ISSN 0043-7719.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00226-015-0710-3
⦁ Milić G., Kolin B., Todorović N., Gorišek Ž. (2014): Energy Consumption of Beech Timber Drying in Oscillation Climates. Drvna industrija 65(4):309‒314, ISSN 0012-6772.
http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf//Drv%20Ind%20Vol%2065%204%20Milic.pdf
⦁ Popadić R., Šoškić B., Milić G., Todorović N., Furtula M. (2014): Influence of the Sawing Method on Yield of Beech Logs with Red Heartwood. Drvna industrija 65(1):35‒42, ISSN 0012-6772.
http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf/Drv%20Ind%20Vol%2065%201%20Popadic.pdf
⦁ Milić G., Kolin B., Lovrić A., Todorović N., Popadić R. (2013): Drying of beech (Fagus sylvatica L.) timber in oscillation climates: drying time and quality. Holzforschung 67(7):805‒813, ISSN 0018-3830.
http://www.degruyter.com/view/j/hfsg.ahead-of-print/hf-2012-0203/hf-2012-0203.xml
⦁ Milić G., Todorović N., Popadić R. (2015): Uticaj parenja na kvalitet sušenja i boju rezane građe bukve. Glasnik Šumarskog fakulteta 112:83‒95.
http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/
⦁ Todorović N., Schwanninger M., Popović Z., Milić G. (2012): Comparison of NIR and Colour Change in Prediction of Heat-Treated Beech wood Properties. The Sixth European Conference on Wood Modification ECWM 6, 219-223, Ljubljana, Slovenia, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology, ISBN 978-961-6144-35-3.
⦁ Todorović N., Schwanninger M., Popović Z. (2010): Prediction of Mechanical Properties of Thermally Modified Beech Wood by Use of Near Infrared (NIR) Spectroscopy. The Fifth European Conference on Wood Modification ECWM5, 187-190 , The Latvian State Institute of Wood Chemistry.Riga, Latvia, ISSN/ISBN 978-9984-49-135-6.
http://www.conferencealerts.com/show-event?id=ca1m8ss0
⦁ Todorović N., Milić G., Popović Z. (2012): Estimation of heat-treated beech wood properties by FT-NIR spectroscopy: effect of radial and cross sectional surface. Final Cost Action FP0904 Conference “Recent Advances in the Field of TH and THM Wood Treatmen”Luleå University of Technology, Skellefteå,Division of Wood Technology, COST Action FP0904 ⦁ www.cost-fp0904.ahb.bfh.ch, ISBN 978-91-7439-937-0 (print), ISBN 978-91-7439-938-7 (pdf).
http://www.ltu.se/cms_fs/1.111844!/file/Book%20of%20Abstract.pdf
⦁ Todorović N. (2012). Primena bliske infracrvene spektroskopije u poredviđanju svojstava termički modifikovanog drveta bukve sa lažnom srčevinom. Doktorska disertacija, Šumarski fakultet, Beograd.
http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3512