+

Својства дрвета

Шифра предмета: ДМ25111Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.5. Примарна прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Циљ предмета је да студенти овладају продубљеним знањима у области испитивања и утврђивања вредности физичких, механичких и технолошких својстава дрвета и да се научно оспособе за критични и стручни приступ у решавању проблема и да овладају савременим методама и техникама истраживања.

Оспособљеност студента да, користећи стечена теоријска и практична знања, има научни приступ у одређивању својстава дрвета и критички разматра проблеме из ове области.

Теоријска настава: Микроскопска грађа дрвета. Субмикроскопска грађа дрвета. Физичка својства дрвета (дрво-вода, равнотежна влажност, сорпција, густина дрвета, утезање и бубрење дрвета, топлотна својства дрвета). Унутрашња напрезања у дрвету. Електрична и диелектрична својства дрвета. Звучна својства дрвета. Механичка својства дрвета (модул еластичности, еластичне константе код дрвета, коефицијенти попречних деформација, напон на притисак, напон на савијање, напон на затезање, напон на смицање и цепање, торзија дрвета, динамички напон на савијање). Тврдоћа дрвета. Веза између субмикроскопске грађе и својстава дрвета. Утицај хемијске грађе на својства дрвета. Варијација физичких својстава дрвета. Варијација механичких својстава дрвета. Реологија дрвета. Грешке код дрвета.  Својства модификованог дрвета. Класичне и недеструктивне методе испитивања дрвета.

Практична настава: Експериментално одређивање физичких и механичких својстава дрвета. Истраживање варијација појединих својстава дрвета. Статистичка анализа добијених резултата. Примена линеарне и мултиваријационе регресије у Утврђивање зависности између појединих својстава дрвета.