+

Анатомија дрвета

Шифра предмета: ТМП1104
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Oбавезан (II семестар)
Број ESPB: 8
Услов:

Циљ предмета је да студентима пружи потребна знања везана за макроскопску, микроскопску и субмикроскопску грађу аутохтоних и алохтоних врста дрвећа.

Основни исход предмета је да  будући стручаци, инжењери обраде дрвета, овладају знањем из Анатомије дрвета која представља основу за друге дисциплине на поменутом одсеку. За стручњаке на терену она је од значаја за стручну детерминацију дрвета на складиштима на терену, индустријским погонима или достављених узорака, а изузетно и при детерминацији фосилизираних узорака из палеонтолошких налазишта, судским експертизама и слично.

Теоријска настава

Развој дисциплине; циљ, значај и методе рада у анатомији дрвета. 2. Постанак и развитак дрвенастих биљака. 3. Ћелијски зид. Макромолекуларне компоненте и њихова организација у зиду (слојеви ћелијског зида и интерцелуларни простори); јамице (грађа, облик и функција); раст ћелијског зида. 4. Меристеми (творна и трајна ткива) 5. Грађа камбијалних ћелија, деоба камбијалних ћелија, време деловања камбијума, формирање трајних елемената. 6. Анатомска грађа дрвета четинара.. 7. Анатомија дрвета четинарских врста,  бакуљавих са смолним каналима. Анатомија дрвета четинарских врста,  једричавих са смолним каналима. 9. Смолни канали, значај смоле за дрво као сировину. 10. Анатомска грађа дрвета лишћара. Дифузно порозне врсте са врло меким дрветом. 11. Анатомска грађа дифузно порозних врста са меким и средње тврдим дрветом. 12. Анатомска грађа крупно прстенасто порозних врста са тврдим дрветом. 13. Основне карактеристике грађе дрвета егзота. 14. Грађа и карактеристике компресионог дрвета четинара и тензионог дрвета лишћара             

Практична настава

Кроз практични део наставе студенти ће се на вежбама упознати са макроскопском и микроскопском грађом аутохтоних и алохтоних врста. На вежбама у лабораторији за анатомију дрвета студенти ће правећи микроскопске пресеке наших најзаступљенијих врста. Обрађује се анатомска грађа ћелијског зида, меристемска ткива, систем кожних ткива, систем проводних ткива, систем механичких ткива, секундарна грађа корена, анатомска грађа листа, секундарна грађа стабла, систематика дрвенастих биљака, анатомска грађа стабла, израда микроскопских и макроскопских препарата, грешке структуре дрвета, анатомска грађа егзота