+

Katedra bioekonomije, politike i organizacije upravljanja u šumarstvu i zaštiti prirode

ČLANOVI KATEDRE:

Šef katedre: dr Dragan Nonić, red. prof.
Zamenik šefa katedre:
dr Ljiljana Keča, vanr. prof.
Sekretar katedre:
MSc  Milica Marčeta

RAZVOJ KATEDRE:

U periodu pre 1956. godine, nisu postojale katedre kao organizacione jedinice, pa ni katedra koja bi objedinjavala stručne predmete ekonomskog i organizacionog karaktera. Međutim, od osnivanja fakulteta postojali su brojni predmeti koji su figurirali u nastavnim planovima i programima, a koji su kasnije bili okosnica odgovarajuće katedre. Ti predmeti su nosili sledeće nazive:

Statut iz 1930. god.

Narodna ekonomija, Uprava šuma i računovodstvo, Šumarska politika, Računanje vrednosti šuma, Opšti osnovi prava i šumarsko zakonodavstvo, Šumska trgovina i industrija;

Statut iz 1945. god.

Marksizam-lenjinizam, Politička ekonomija, Organizacija šumarstva i planiranje;

Statut iz 1952. god.

Politička ekonomija, Organizacija i poslovanje u šumarstvu, Ekonomika šumarstva, Šumsko-privredna geografija sa trgovinom drveta.

Statutom Šumarskog fakulteta iz 1956. godine formiraju se odseci i katedre, kao organizacione jedinice fakulteta. Tada je formirana i Katedra ekonomike šumarstva i drvne industrije, gde su obuhvaćeni predmeti kao što su: Politička ekonomija, Ekonomika šumarstva, Osnovi prava i zakonodavstva, Organizacija i poslovanje u šumarstvu, Trgovina drvetom, Knjigovodstvo, evidencija i industrijska statistika (predavani na Odseku za šumarstvo) i Ekonomika drvne industrije, Zaštita rada i Organizacija proizvodnje u preduzećima za preradu drveta (predavani na Odseku za drvnu industriju). To je bila zajednička katedra za dva odseka i predstavljala je pokušaj da se kroz jednu katedru organizuje nastava i istraživački rad na više srodnih disciplina na dva različita odseka.

Četiri godine kasnije (1960. god.), sa značajnim osamostaljenjem Odseka za drvnu industriju, deo predmeta se seli na odgovarajuću katedru ovog odseka, ali se od koncepta objedinjavanja ne odustaje. Tako dolazi do promene naziva u Katedra ekonomike šumarstva, što je praćeno izvesnim promenama u okviru strukture predmeta (neki se više ne predaju, a neki novi formiraju), pri čemu se umesto predmeta sa Odseka za drvnu industriju ubacuju srodni predmeti sa Odseka za bujice i eroziju. To se iz naziva katedre nije videlo, već se ta promena zapaža kroz spisak predmeta. Ti predmeti su bili: Ekonomija, Ekonomika šumarstva, Organizacija i poslovanje u šumarstvu (sa Odseka za šumarstvo) i Organizacija i ekonomika proizvodnje u erodiranim oblastima (sa Odseka za bujice i eroziju).

Tek Statutom iz 1966. god. Formira se Katedra ekonomike šumarstva sa nastavnim predmetima koji predstavljaju zaokruženu celinu društveno-ekonomskog karaktera. U ovom periodu zadržana su tri već postojeća predmeta: Ekonomija, Ekonomika šumarstva i Organizacija i poslovanje u šumarstvu, ali su dodati i neki novi, kao što su: Nauka o radu, Trgovina drvetom sa šumsko-privrednom geografijom i Osnovi nauke o društvu.

U daljem razvoju, Statutom iz 1974. god. Katedra ekonomike šumarstva uvodi u program i predmete kao što su: Politička ekonomija, Društveno-ekonomsko uređenje SFRJ, Osnovi marksizma sa sociologijom i Ekonomika uređenja slivova, a zadržava već postojeće: Organizacija i poslovanje u šumarstvu, Trgovina drvetom sa šumsko-privrednom geografijom i Ekonomika šumarstva. Zanimljivo je da i ovde figurira jedan predmet sa Odseka za bujice i eroziju (Ekonomika uređenja slivova), srodan sa predmetima na Odseku za šumarstvo. Razlog je verovatno što, stručno posmatrano, nije imao srodnih disciplina na Odseku za bujice i eroziju (većina ostalih su bili predmeti tehničkog usmerenja), a samo jedan ovakav predmet nije bio dovoljan za definisanje katedre na ovom odseku.

Statutom iz 1977. god. Katedra menja naziv u Katedra društveno-ekonomskih predmeta, a predmeti su bili: Osnovi marksizma, teorija i praksa samoupravljanja, Politička ekonomija, Organizacija i poslovanje u šumarstvu, Trgovina drvetom sa šumsko-privrednom geografijom i Ekonomika šumarstva.

Kasnije, Statutom iz 1983. god. dolazi do nove promene naziva u Katedra ekonomike i organizacije šumarstva, dok predmeti ostaju isti kao i u okviru prethodnog nastavnog plana: Osnovi marksizma, teorija i praksa samoupravljanja, Politička ekonomija, Organizacija i poslovanje u šumarstvu, Trgovina drvetom sa šumsko-privrednom geografijom i Ekonomika šumarstva.

Promene Statuta 1994. godine, dovode do ozbiljnijih promena, pa predmet Sociologija prelazi u Kabinet opštih predmeta, dok se ostali predmeti priključuju predmetima sa Katedre planiranja gazdovanja šumama. Tako formirana katedra nosi naziv Katedra planiranja i organizacije gazdovanja šumama.

U ovom obliku Katedra je postojala sve do 2002. godine, kada se ponovo objedinjavaju predmeti sa nekadašnje Katedre ekonomike i organizacije šumarstva (Osnovi ekonomije i sociologije, Organizacija i poslovanje u šumarstvu, Trgovina drvetom i šumsko-privredna geografija i Ekonomika šumarstva), a katedri se vraća stari naziv – Katedra ekonomike i organizacije šumarstva.

Statutom iz 2008. god. na Katedri ekonomike i organizacije šumarstva dva predmeta se dele na po dva nova. Tako umesto predmeta Osnovi ekonomije i sociologije, uvode se Sociologija i Osnovi ekonomije, a predmet Trgovina i šumsko-privredna geografija se deli na predmete Trgovina šumskim proizvodima i Šumsko-privredna geografija. Pored toga, uvodi se i novi predmet Šumarska politika i zakonodavstvo.

Statutom iz 2012. god. zadržan je naziv – Katedra ekonomike i organizacije šumarstva. Međutim, daljim razvojem „Bolonjskog procesa“, unapređuju se aktuelni nastavni planovi, što rezultira pojavom nekih novih predmeta. Tako sada Katedra obuhvata predmete: Osnovi ekonomije, Sociologija, Organizacija i poslovanje u šumarstvu, Trgovina šumskim proizvodima, Ekonomika šumarstva, Ekonomska geografija šumskih resursa, Šumarska politika i zakonodavstvo, Preduzetništvo i mala i srednja preduzeća u šumarstvu i Marketing šumskih proizvoda.

Statutom iz 2019. godine, Katedra ekonomike i organizacije šumarstva menja naziv u Katedra bioekonomije, politike i organizacije upravljanja u šumarstvu i zaštiti prirode. Imajući u vidu dinamiku promena nastavnih sadržaja, koja odgovara dinamici naučnih istraživanja i promenama društveno-ekonomskih odnosa, u tekućem akreditacionom procesu postojeći predmeti na svim nivoima studija biće inovirani i obogaćeni novim sadržajima, kako u teorijskom, tako i u praktičnom smislu. Pored toga, biće kreirani novi predmeti koji će kroz multidisciplinarni pristup studentima pružiti nova aktuelna znanja koja spadaju u domen izučavanja uže naučne oblasti Bioekonomija, politika i organizacija upravljanja u šumarstvu i zaštiti prirode.