+

Пројекти катедре

 • Научноистраживачки пројекат: „Процена квалитета шумских садница у Србији и предлог за доношење новог стандарда”, Министарство пољопривреде и заштите животне средине ‒ Управа за шуме (2015‒2017). Руководилац пројекта др Владан Иветић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Национални програм конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса”, Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме (2015‒2016). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Заштита и усмерено коришћење генофонда ретких и угрожених врста Великог ратног острва”, Секретаријат за заштиту животне средине града Београда (2014‒2016). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.
 • Научноистраживачки пројекат: “Ген-еколошки потенцијал таксодијума (Taxodium distichum (L.) Rich.) као основа за подизање шумских засада ове врсте у Србији”, финансиран од стране Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управа за шуме (2012‒2014). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.
 • Научноистраживачки пројекат „Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије”, Министарство за науку и технолошки развој (2011‒2014). Руководилац пројекта др Драгица Вилотић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Истраживање концентрације полутаната у шумским екосистемима заштићеног природног добра ‘Космај’”, Секретаријат за заштиту животне средине града Београда (2012). Руководилац пројекта др Драгица Станковић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Програм генетичке конзервације шумских врста Великог ратног острва”, финансиран од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда (2011). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Садржај микроелемената у земљишту и кртолама чичоке (Helianthus tuberosus L.) на пепелишту ТЕНТ ‘А’ као пионирске врсте за стварање повољних услова у циљу будућих пошумљавања”. Град Београд ‒ Градска управа града Београда ‒ Секретаријат за заштиту животне средине (2011). Руководилац пројекта др Драгица Вилотић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Мониторинг и упоредна истраживања концентрације тешких метала (Pb, Ni, Mn, Fe, Zn) у шумским екосистемима националног парка ‘Фрушка Гора’. Министарство животне средине, рударства и просторног планирања (2011‒2012). Руководилац пројекта др Драгица Станковић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Оснивање семенске плантаже букве – 1.фаза (селекција и производња полазног материјала)”. Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управа за шуме (2010‒2012). Руководилац пројекта др Владан Иветић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Истраживање концентрације полутаната у шумским екосистемима заштићеног природног добра ‘Авала’ у функцији заштите и унапређивања животне средине ‒ мониторинг концентрације полутаната” (2010‒2011). Руководилац пројекта др Драгица Станковић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Истраживање концентрације полутаната у шумским екосистемима заштићеног природног добра ‘Авала’ у функцији заштите и унапређивања животне средине” (2009‒2010). Руководилац пројекта др Драгица Станковић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Истраживање генетског потенцијала различитих провенијенција букве у оквиру мреже европских провенијеничних тестова”. Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управа за шуме (2009‒2010). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Истраживања савремених метода пошумљавања у климатски измењеним условима (суша, екстремно високе температуре и др.)”. Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство ‒ Управа за шуме (2008‒2009). Руководилац пројекта др Драгица Вилотић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Примена органских полимера ‒ супер апсорбената у пошумљавању (утицај полимера на пријем и раст садница у првим годинама пошумљавања)”. Министарство заштите животне средине (2008.). Руководилац пројекта др Драгица Вилотић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Истраживања генетског потенцијала шумског дрвећа у Републици Србији у оквиру мреже европских провенијеничних тестова”. Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управа за шуме (2008). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Истраживања морфолошких, анатомских и техничких својстава Paulownia ssp. у циљу интродукције и коришћења”. Министарство за науку и технологију Републике Србије (2007‒2010). Руководилац пројекта др Драгица Вилотић.
 • Програм: „Оснивање семенске плантаже букве европског провенијеничног теста”, финансиран од стране Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управа за шуме (2007). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Дефинисање региона провенијенција јавора и јасена”, финансиран од стране Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управа за шуме (2006-2008). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Дефинисање региона провенијенција семенских објекта смрче и китњака”, финансиран од стране Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управе за шуме (2006‒2007.) Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.