+

Центри/ Лабораторије

ЗАВОД ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА НАМЕШТАЈА

Основан је 1975. године на иницијативу проф. др Милана Потребића под називом Лабораторија за контролу квалитета намештаја. Издавање извештаја о испитивању квалитета намештаја започето је 1977. године и непрекидно траје до данас.

Под руководством проф. др Душан Скакића, од 2000. године, уз велико залагање запослених, започет је процес акредитације 2002. године. Промењен је назив лабораторије у Завод за контролу квалитета намештаја. Завод је акредитован 2003. године као прва контролна организација на Београдском универзитету, од Акредитационог тела Србије (АТС), према међународном систему квалитета и стандарду SRPS ISO/IEC 17020: 2002. Од тада Завод издаје извештаје о контролисању квалитета намештаја.

Од 2009. године Завод располаже са најсавременијом нумеричком опремом за контролисање квалитета намештаја. Набавком нове опреме повећане су могућности контролисања, као и капацитет испитивања.

Од 2010. године руководилац Завода је доцент др Бисерка Несторовић. Потврђује се компетентност Завода за спровођење нових метода контролисања према EN стандардима.

Усаглашеност рада Завода за контролу квалитета намештаја са стандардом акредитације пратило је Акредитационо тело Србије са успешних шеснаест надзорних оцењивања и три реакредитације.

Делатност и циљеви ЗАВОДА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА НАМЕШТАЈА:

 • Контрола квалитета намештаја и одређивање усаглашености квалитета обавља се према српским (SRPS) и европским (ЕN) стандардима и према посебним захтевима. Преко 90% акредитованих контролних метода Завода је са применом ЕN стандарда;
 • Унапређење производа финалне индустрије намештаја и делова за намештај;
 • Сарадња са произвођачима намештаја у фази развоја производа и контроли квалитета у процесу производње;
 • Међулабораторијска сарадњa из области контроле квалитета намештаја;
 • Континуирано учешће Завода у усвајању, изради и измени ЕN стандарда са домаћим и страним институцијама;
 • Примена научноистраживачког рада на унапређењу начина контролисања намештаја, делова намештаја и ЕN стандарда;
 • Сарадња са удружењима потрошача;
 • Континуирана едукација.

Особље Завода (2016): 
Руководилац: др Бисерка Несторовић, ванр. проф.
Заменик и руководилац квалитета: др Игор Џинчић, ванр. проф.
Технички руководилац: инж. Предраг Станковић
Испитивач: тех. Слободан Орешчанин.


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПОВРШИНСКУ ОБРАДУ ДРВЕТА

Лабораторија за површинску обраду дрвета основана је 1977. године на Шумарском факултету, у време када се из предмета Финална прерада дрвета издвојио као посебан предмет Површинска обрада дрвета. У то време Лабораторија је имала простор величине око 65 м2, који је био неуређен и налазио се у склопу Столарске радионице и оштрачнице алата „Кордун”.

Избором асистента на предмету Површинска обрада дрвета почело се са уређивањем простора и опремања.
Захваљујући разумевању директора Института за прераду дрвета (др Авде Реџића) уложена су одређена средства у опремање овог простора, тако да је формирано осам радних места за потребе лабораторијских вежби студената.

Лабораторијa је поседовала кабину са воденим пречишћавањем за лакирање узорака, опрему за наношење премаза, ручне брусилице, уређај за полирање, као и инструменте за одређивање својстава премаза у течном, нанетом и очврснулом стању.

Почетком реконструкције простора где су се налазиле лабораторије, а у циљу изградње амфитеатра, простор Лабораторије је испражњен. Део опреме је сачуван, али највећи део опреме (посебно кабина за лакирање и остала крупна опрема) су отуђени. Након изградње амфитеатра Лабораторији је додељен нови простор, али знатно мањи од претходног и у великој мери неодговарајући, посебно за рад са студентима. Ипак и у таквим условима започето је њено опремање и довођење у функцију.

Проф. др Душан Скакић је 2010. године издвојио одређена средства Завода за контролу квалитета намештаја да би се купила савремена опрема за испитивање квалитета лакираних површина (одређивање храпавости површине; одређивање дебљине сувог филма премаза са и без разарања; одређивање тврдоће очврснулог филма премаза; одређивање сјаја лакиране површине; одређивање адхезије очврснулог премаза). Током 2013. опрема је допуњена основним лабораторијским посуђем, електомагнетном мешалицом и pHметром.

Овом набавком значајно су унапређене могућности да се у Лабораторији обављају различита испитивања, која представљају основу експерименталног рада студената у току израде завршних, мастер и докторских радова из области површинске обраде дрвета. Уз то, у Лабораторији се изводе лабораторијске вежбе из предмета Површинска обрада дрвета на основним студијама.


Особље Лабораторије (2016):  др Милан Јаић и др Тања Палија

 

ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА И НАМЕШТАЈА

Центар за пројектовање и дизајн ентеријера и намештаја је основан 28. 5. 2004. године у оквиру Катедре финалне прераде дрвета. Потреба за оснивањем Центра настала је као резултат чињенице да је у оквиру наставног програма Одсека почело са радом Усмерење за пројектовање намештаја и ентеријера, са низом предмета из уже стручно-уметничке области, који се по први пут изучавају у том обиму на Шумарском факултету. Као подршка бржем и свеобухватнијем развоју нових дисциплина, у оквиру Центра за пројектовање и дизајн ентеријера и намештаја почело се са реализацијом следећих активности:

 • учешће у научно-развојним, истраживачким и стручно-уметничким пројектима;
 • пружање могућности за обављање стручне праксе/стажирање студената;
 • покретање интерних конкурса у сарадњи са компанијама за најбоље дизајнерско решење намештаја и других производа од дрвета, из ког настају производи који се даље могу развијати и комерцијализовати;
 • развој партнерских односа између дрвопрерађивачког сектора Републике Србије и културних организација Србије;
 • организовање наступа на сајмовима и дизајн‑манифестацијама у циљу промовисање струке;
 • вертикално повезивање привредних субјеката у циљу што веће финализације дрвне сировине;
 • развој и промоција конкурентности, продуктивности, иновативности и нових савремених технологија намењених преради дрвета Србије;
 • организација стручних конференција, семинара, радионица из уже стручно‑уметничке и научне области Обликовање производа од дрвета;
 • едукације и тренинг програми за потребе финалног сектора дрвне индустрије Србије;
 • формирање јединствене базе података, литературе, узорака материјала и конструктивних решења;
 • обезбеђење простора и средстава за стручно-уметнички и научноистраживачки рад наставног особља на предметима Усмерења за пројектовање намештаја и ентеријера;
 • стварање могућности за размену података са предузећима и сличним центрима у земљи и иностранству;
 • оснивање фонда за младе таленте из кога се помажу најбољи студенти са одсека;
 • пружање подршке студентима у изради дипломских, мастер и магистарских радова као и асистентима и наставницима за израду стручно-уметничких радова.

Особље центра:
Руководиоци: проф. др Сокол Соколовић (2004‒2008), мр Јелена Матић (2009‒данас);
Стручни сарадници: мр Јелена Матић (2004‒2008), Миљана Николић (2011‒2013), Александра Бурда (2013‒2015).