+

Revegetacija predela

Šifra predmeta: MPA1104/1B
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Diverzitet i očuvanje staništa

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima i konceptima restauracione ekologije i njihove primene u revegetaciji degradiranih predela, kao i za unapređenje i očuvanje zaštićenih prirodnih dobara. Analiza stanja degradiranih prostora i određivanje ciljeva i nivoa restauracije i revegetacije (potpuna , delimična ; rehabilitacija; reklamacija (popravka). Primena znanja o strukturi i funkcionisanju ekosistema u procesu ekološke restauracije.Korišćenje prirodnih procesa koji se modifikuju radi povećanja efikasnosti  i ubrzavanja prirodnih sukcesija, a u cilju ponovnog uspostavljanja narušenih ravnoteža ekosistema   Primena praktičnih znanja u projektima ekološke restauracije, revegetacije i sanacije degradiranih prostora..

Osposobljenost studenta pejzažne arhitekture da integrišu i primene stečena teorijska i praktična znanja i veštine u multidisciplinarnim projektima sanacije  degradiranih, i unapređenja i očuvanja zaštićenih područja a u oblasti revegetacije.

Teorijska nastava: Osnovne postavke restauracione ekologije. Pristup procesu ekološke restauracije i revegetacije. Uloga revegetacije  u sanaciji degradiranih prostora. Analiza fizičkih i biotičkih faktora. Analiza bioloških i ekoloških indikatora. Analiza uzroka koji su izazvali degradaciju. Restauracioni modeli, nivoi i tehnike. Procena uticaja primenjenih mera na ekosistem i lokalnu društvenu zajednicu. Komponente ekološke restauracije: revegetacija i regeneracija. Adaptivni  mehanizmi biljaka na kiselim, karbonatnim, slanim i zaslanjenim zemljištim i zemljištima zagađenim različitim teškim metalima kao i organskim zagađivačima. Produkcija biomase. Selekcija odgovarajućih biljnih taksona. Proizvodnja sadnica za ove namene.  Ocena kvaliteta sadnica za specijalne namene. Metode sadnje. Monitoring uspešnosti primenjenih mera.

Analiza indikatora stabilnosti formiranih ekosistema: održivost, invazibilnost, zadržavanje nutrienata u ekosistemu, biotičke interakcije.  Upravljanje ekološkom restauracijom. Ekološka restauracija u predeonom kontekstu.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Primena koncepta restauracione ekologije u  sanaciji  degradiranih prostora. Analiza primera revegetacije različitih degradiranih područja.