+

Osnovi ekologije i zaštita životne sredine

Šifra predmeta: PA1105G
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: Nema uslova

Upoznavanje studenata sa osnovnim ekološkim pojmovima, procesima i odnosima u ekosistemu i osnovnim principima hemije životne sredine u cilju njene zaštite.

Osposobljavanje studenata za primenu stečenih znanja na stručno aplikativnim predmetima.

Teorijska nastava: Definicija pojma ekologija. Nivoi organizacije živog sveta. Ekosistem, pojmovi vezani za sastav, strukturu i funkcionalnost. Biodiverzitet. Biocenoza. Biotop. Ekološka valenca. Životna forma. Florni elementi. Biogeohemijski ciklusi. Kruženje vode u prirodi. Ciklusi biogenih elemenata u prirodi. Vrste i izvori zagađivača. Zagađenje vazduha, vode i zemljišta. Oblici narušavanja životne sredine, pojam emisije, imisije i transmisije. Hemodinamika zagađivača. Načela zaštite životne sredine u evrvopskom pravu zaštite životne sredine. Zakonodavni okvir u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji. Standardi kvaliteta životne sredine (vazduh, voda, zemljište, priroda). Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja i upravljanje otpadom. Procena rizika. Principi ekološke tehnologije.

Praktična nastava: Izrada saminarskog rada, diskusija i drugi oblici interaktivne nastave.