+

Pejzažno-inženjerska tehnika

Šifra predmeta: PA2420B
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema uslova

Upoznavanje studenata sa inženjerskim intervencijama u reljefu, neophodnim u savremenom procesu podizanja i negovanja zelenih površina, kao što su zemljani radovi, nivelacija terena, trasiranje komunikacija, trasiranje instalacija i sl.

Osposobljavanje studenata za uspešno inženjersko delovanje na reljefu buduće zelene površine i njene neposredne okoline.

Teorijska nastava

Pejzažna arhitektura i reljef. Potrebe i ograničenja intervencija u reljefu. Ekološki aspekti intervencija u reljefu, posledice nivelisanja i dreniranja terena.

Oblici i konstrukcija zemljanih objekata. Osobine zemlje kao građevinskog materijala. Nivelacija terena. Prikazivanje reljefa i interpolacija.

Izmena reljefa kod podizanja zelenih površina i uređenja terena, elementi za izračunavanje nivelacije, projektovanje škarpi, nivelacija oko objekata i platoa, nivelacija za dreniranje terena, planiranje rampi i stepenica kao elemenata za nivelisanje, nivelacija reljefa – modelovanje zemlje, nivelacioni standardi, nivelacioni plan, visinski preseci, kalkulacija zemljanih masa useka i nasipa.

Trasiranje komunikacija – principi projektovanja staza u odnosu na reljef, horizontalno i vertikalno regulisanje komunikacija, staze za pešake, biciklističke staze i druge komunikacije u odnosu na reljef.

Trasiranje instalacija. Drenaža – podzemna i površinska, rigole i kanali za oticanje, projektovanje površinskog drenažnog sistema, drenažni elementi, opterećenje i veličina cevi, kontrola oticanja, sistemi podzemne drenaže. Irigacija – sistemi navodnjavanja i zalivanja zelenih površina, osnovni principi irigacione hidraulike, oprema za navodnjavanje, dužina cevi, hidrantska mreža na zelenim površinama. Kanalizacija – vrste kanalizacionih mreža, projektovanje kalanizacione mreže na zelenim površinama, sastavni  elementi mreže, kaskadna okna, reviziona okna. Vodovod – elementi vodovodne mreže, vodomeri, vodovodne cevi. Osvetljenje zelenih površina – oprema za osvetljenje, instalacije, svetiljke i kandelabri, svetlosni efekti, sistemi osvetljenja i dr.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave

Izrada grafičkih radova sa rešavanjem specifičnih problema vezanih za inženjerske intervencije u reljefu. Terenska praktična nastava.